اخبار مزایده ها و مناقصات

عنوان تاریخ ایجاد کلیک ها
انجام خدمات تشریفات پذیرایی و تنظیفات ، خدمات عمومی تحت پوشش شرکت ۱۱ اسفند ۱۳۹۵ ۷۵۰
مناقصه خرید تجهیزات ، نصب و تست و راه اندازی پست ۲۰/۶۳ کیلوولت سرعین ۱۰ اسفند ۱۳۹۵ ۴۳۹
مناقصه انجام خدمات خودرویی جهت انجام سرویس های اداری و خدمات درون شهری و برون شهری شرکت ۱۰ اسفند ۱۳۹۵ ۴۸۳
مناقصه خرید ، نصب و راه اندازی یکدستگاه تیپ چنجر سه فاز ۱۳۲ کیلوولت برروی ۰۸ اسفند ۱۳۹۵ ۷۳۷
مناقصه انجام خدمات نظافت پستها و تشریفات و تنظیفات ساختمان اداری و خدمات عمومی امور انتقال آذربایجانغربی ۰۸ اسفند ۱۳۹۵ ۳۵۵
مناقصه انجام خدمات نظافت در پستهای فوق توزیع و انتقال تحت پوشش شرکت برق منطقه ای در سطح استان آذربایجانشرقی و همچنین ساختمان دیسپاچینگ شمالغرب ۰۸ اسفند ۱۳۹۵ ۱۷۱
انجام اپراتوری در پستهای فوق توزیع و انتقال تحت پوشش شرکت برق منطقه ای در سطح استانهای آذربایجانشرقی ، آذربایجانغربی و اردبیل ۰۸ اسفند ۱۳۹۵ ۷۱۳
فراخوان عمومی جهت انتخاب مشاور برای پروژه خدمات مهندسی و مشاور جهت تکميل اخذ سند تک برگی ۰۱ اسفند ۱۳۹۵ ۷۲۲
فراخوان عمومی شناسايی مشاور جهت خدمات مشاوره تکميل سامانه سادا ۰۱ اسفند ۱۳۹۵ ۷۰۸
تجديد فراخوان عمومی جهت انتخاب مشاور برای پروژه حسابرسی مالی برای پروژه های IDB ۲۳ بهمن ۱۳۹۵ ۷۱۱