اخبار مزایده ها و مناقصات

عنوان تاریخ ایجاد کلیک ها
مناقصه تجديد احداث خط ۱۳۲ کيلوولت دو مداره ارتباطی پست ۲۳۰ و ۱۳۲ خلخال ۲۵ دی ۱۳۹۵ ۸۰
مناقصه عمليات طراحی ، تامين تجهيزات ، اجرایی ساختمان ، نصب ، تست و راه اندازی توسعه پست ۲۳۰/۱۳۲/۲۰ کيلوولت شفا ۲۲ دی ۱۳۹۵ ۱۱۹
مناقصه طراحی خريديک دستگاه بی خط ۱۳۲ کيلوولت و نصب ، تست و راه اندازی ۳ بی خط ۱۳۲ کيلوولت در پست زرينه رود ۲۲ دی ۱۳۹۵ ۷۵
فراخوان عمومی جهت انتحاب مشاور برای پروژه بازبينی و به روز رسانی طرح جامع شبکه مخابراتی برق آذربايجان ۲۲ دی ۱۳۹۵ ۷۱
تجديد مناقصه انجام کارهای ساختمانی باقيمانده در پست ۱۳۲/۲۰۲ کيلوولت زرينه رود ۰۸ دی ۱۳۹۵ ۱۲۵
تجدید اگهی فراخوان عمومی خدمات مشاور حسابرسی مالی پروژه انتقال برق آذربایجان ۰۵ دی ۱۳۹۵ ۶۴
خدمات مشاور حسابرسی مالی پروژه انتقال برق آذربایجان ۱۷ آذر ۱۳۹۵ ۱۴۶
مناقصه کلید ۱۳۲ کیلوولت قدرت ۱۵ آذر ۱۳۹۵ ۱۵۲
تهیه برجهای مشبک فلزی ، احداث فونداسیون و نصب برج خط ۲۳۰ کیلوولت دو مداره ارتباطی پست ۲۳۰ و ۱۳۲ کیلوولت خلخال ۱۴ آذر ۱۳۹۵ ۱۴۵
مناقصه محدود کارهای ساختمانی باقیمانده در پست ۱۳۲/۲۰ کیلوولت زرینه رود ۱۷ آبان ۱۳۹۵ ۲۵۱