تجديد مناقصه انجام کارهای ساختمانی باقيمانده در پست ۱۳۲/۲۰۲ کيلوولت زرينه رود

دعوتنامه به پيوست می باشد .

ضمائم:
این فایل را دانلود کنید (2395    دعوتنامه.pdf)۲۳۹۵ دعوتنامه.pdf۱۳۵ کیلوبایت