فراخوان عمومی جهت انتحاب مشاور برای پروژه بازبينی و به روز رسانی طرح جامع شبکه مخابراتی برق آذربايجان

«اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل»

اگهی فراخوان عمومی

شناسائی مشاور جهت

خدمات مشاوره بازبینی و به روز رسانی طرح جامع

شبکه مخابراتی برق آذربایجان

شرکت برق منطقه ای آذربایجان (AREC) از مشاوران واجد صلاحیت دعوت می نماید نسبت به ارائه خدمات مهندسی و مشاوره جهت بررسی توپولوژی فیزیکی شبکه اکتیو و طرحهای موجود مبتنی بر فیبرنوری پی ال سی و شبکه رادیویی بیسیم ، بررسی نودهای آتی شبکه مخابراتی (اعم از پست ، نیروگاه ، دفاتر ستادی و یا شرکتهای تابعه و ... ) بررسی نقشه شبکه پسیوفیبرنوری بادر نظر گرفتن توسعه آتی و همچنین اولویت بندی مسیرهای قابل اجراء در راستای توسعه بهینه شبکه منطبق بر نقشه راه و ارائه طرحهای جدید براساس تکنولوژی های روز دنیا با در نظر گرفتن سرویس های مخابراتی مختص اسکادا ، دفتر ICT ، بازار برق و حراست جهت تعیین پهنای باند مورد نیاز شبکه در لایه های مختلف شبکه سلسله مراتبی ، طراحی شبکه های مخابراتی مبتنی بر فیبرنوری و شبکه رادیویی جهت پوشش کلیه نیازمندی های منطقه ، فاز بندی طراحی شبکه انجام شده جهت اجراء با در نظر گرفتن اولویت های کارفرما ، تهیه مشخصات فنی ، استخراج لیست تجهیزات مورد نیاز هر فاز ، تخمین هزینه تأمین تجیهزات ، مصالح ، نصب و راه اندازی هر فاز از شبکه علاقه مندی خود را ابراز نماید. مشاوران علاقه مند باید اطلاعات نمایش دهنده صلاحیت انجام خدمات (شامل بروشورها ، توضیحات سوایق مشابه ، تجربه در شرایط مشابه ، در اختیار داشتن کارمندان با مهارت و ...) را ارائه دهند.

کلیه مراحل برگزاری ارزیابی کیفی از دریافت و تحویل اسناد استعلام ارزیابی کیفی تا تهیه لیست پیشنهاد دهندگان دارای صلاحیت ، از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد. لازم است پیشنهاد دهندگان در صورت عدم عضویت قبلی با مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی شرایط را جهت شرکت در استعلام محقق سازند.

تاریخ انتشار فراخوان در سامانه از ساعت ۸ صبح مورخه ۱۸/۱۰/۹۵ می باشد.

مهلت دریافت اسناد استعلام ارزیابی کیفی : روز شنبه ۸ صبح تاریخ ۱۸/۱۰/۹۵ تا ساعت ۱۹ عصر تاریخ ۲/۱۱/۹۵ می باشد.

مهلت بارگزاری پاسخ استعلام ارزیابی کیفی تا روز یکشنبه تاریخ ۱۷/۱۱/۹۵ ساعت ۱۹ عصر می باشد.

اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزار ۳۳۲۸۱۲۶۳-۰۴۱ مدیر امور تدارکات و قراردادها

مرکز پشتیبانی و راهبری سامانه : ۲۷۳۱۳۱۳۱-۰۲۱

دفتر محترم ثبت نام استان تهران : ۸۸۹۶۹۷۳۷ و ۸۵۱۹۳۷۶۸-۰۲۱

اطلاعات تماس دفاتر ثبت نام سایر استانها ، در سایت سامانه (www.setadiran.ir) بخش "ثبت نام / پروفایل تأمین کننده / مناقصه گر" موجود است.

www.tavanir.org.ir

Iets.mporg.ir

www.azrec.co.ir

شرکت برق منطقه ای آذربایجان