مناقصه طراحی خريديک دستگاه بی خط ۱۳۲ کيلوولت و نصب ، تست و راه اندازی ۳ بی خط ۱۳۲ کيلوولت در پست زرينه رود

«اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل»

آگهي مناقصه عمومي

شرکت برق منطقه ای آذربایجان در نظر دارد طراحی ، خرید یک دستگاه بی خط ۱۳۲ کیلوولت و نصب ، تست و راه اندازی ۳ بی خط ۱۳۲ کیلوولت در پست زرینه رود را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید . کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکتها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت( ستاد ) به آدرس ir.setadiran.www انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.

مهلت فروش اسناد : از ساعت ۸ صبح مورخه ۲۵/۱۰/۹۵ لغایت ساعت ۱۹ مورخه ۲۸/۱۰/۹۵

مبلغ تضمين شرکت در مناقصه : ۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال بحروف ( یک میلیارد ريال) بصورت ضمانتنامه بانكي و يا واريزنقدی بحساب سيبا به شماره ۲۱۷۵۰۹۰۴۰۸۰۰۶ بانك ملي شعبه برق منطقه اي تبريز بنام شركت برق منطقه اي آذربايجان

مهلت بارگذاری پيشنهادات در سامانه ستاد : ساعت ۱۰ روز سه شنبه مورخه ۱۹/۱۱/۹۵

بهاي فروش اسناد : ۲۰۰.۰۰۰ ریال (دویست هزارریال )

-     ساعت ، روز و محل قرائت پيشنهادات : روز سه شنبه ساعت 11 مورخه 19/11/95 تبريز بلوار استاد شهریار نبش پارک باغلارباغی شركت برق منطقه اي آذربايجان طبقه ششم ، سالن جلسات خواهد بود .

-        شرايط خاص :

-         داشتن حداقل 3 کار مشابه در سطح ولتاژ 132 کیلوولت در پنج سال گذشته

-         ارائه گواهی صلاحیت پیمانکاری

نحوه برگزاری مناقصه : 2 مرحله ای  

مدت انجام پروژه : ۸ ماه

لازم به توضيح است به پيشنهادهاي فاقد امضاء – مشروط – مخدوش و پيشنهادهايي که بعد از انقضاء مدت مقرر در آگهي واصل شود مطلقاً ترتيب اثر داده نخواهد شد و ساير اطلاعات و جزئيات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است .

جهت اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس ۲۷۳۱۳۱۳۱-۰۲۱

دفتر ثبت نام سامانه ستاد : در تبریز ۳۵۲۶۸۴۵۹-۰۴۱ در تهران :۸۸۹۶۹۷۳۷ - ۸۵۱۹۳۷۶۸-۰۲۱

جهت اخذ اطلاعات بيشتر به سايتهاي زير مراجعه و یا با شماره تلفن ۳۳۲۸۱۲۶۵-۰۴۱ تماس حاصل فرمايند .

www.tavanir.org.ir

Iets.mporg.ir

www.azrec.co.ir

روابط عمومی شرکت برق منطقه اي آذربايجان