مناقصه پروژه اصلاح خط ۱۳۲ کيلوولت نقده - پيرانشهر

« اقتصاد مقاومتی، توليد – اشتغال »

آگهي مناقصه عمومي

شرکت برق منطقه ای آذربایجان در نظر دارد مناقصه پروژه اصلاح خط ۱۳۲ کیلوولت نقده- پیرانشهر را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس الکترونیکی ir.setadiran.www برگزار نماید .

مبلغ تضمين شرکت در مناقصه : ۲۲۵.۰۰۰.۰۰۰ بحروف ( دویست و بیست و پنج میلیون ريال) بصورت ضمانتنامه بانكي و يا واريزنقدی بحساب سيبا به شماره ۲۱۷۵۰۹۰۴۰۸۰۰۶ بانك ملي شعبه برق منطقه اي تبريز بنام شركت برق منطقه اي آذربايجان

بهاي فروش اسناد : ۲۰۰.۰۰۰ ریال (دویست هزارریال )

جدول زمانی انجام مناقصه

شروع فروش اسناد

از ساعت ۸ صبح مورخ ۱۳/۶/۹۶

مهلت دریافت اسناد

تا ساعت ۱۹ عصر مورخ ۱۹/۶/۹۶

مهلت بارگذاری پیشنهادات در سامانه ستاد

تا ساعت ۱۰ صبح مورخ ۲/۷/۹۶

بازگشایی پاکات

ساعت ۱۱ صبح مورخ ۲/۷/۹۶

جهت اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس ۴۱۹۳۴-۰۲۱

جهت اخذ اطلاعات بيشتر به سايتهاي زير مراجعه و یا با شماره تلفن    33280878-041 تماس حاصل فرمايند .

www.tavanir.org.ir       www.Iets.mporg.ir       www.azrec.co.ir  

 

                                                                                                                   روابط عمومی شرکت برق منطقه اي آذربايجان