مناقصه عمليات ساختمان توسعه بخش ۲۳۰ کيلوولت نيروگاه اروميه

دعوتنامه در قسمت ضمائم می باشد .

ضمائم:
این فایل را دانلود کنید (2152   دعوتنامه.pdf)۲۱۵۲ دعوتنامه.pdf۱۹۰ کیلوبایت