مناقصه محدود تهيه مصالح و اجرای مصالح ساختمانی پستهای خراجو ٬ ترکمنچای و مرند۱

دعوتنامه در قسمت ضمائم .

ضمائم:
این فایل را دانلود کنید (2662    دعوت.pdf)۲۶۶۲ دعوت.pdf۲۰۱ کیلوبایت