مناقصه بهينه سازی و بازسازی کلی پست قراملک

« اقتصاد مقاومتی، توليد – اشتغال »

آگهي مناقصه عمومي

شرکت برق منطقه ای آذربایجان در نظر دارد مناقصه بهینه سازی و بازسازی کلی پست قراملک را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس الکترونیکی ir.setadiran.www برگزار نماید .

مبلغ تضمين شرکت در مناقصه : ۲.۸۶۰.۰۰۰.۰۰۰ بحروف ( دو میلیارد و هشتصد و شصت میلیون ريال) بصورت ضمانتنامه بانكي و يا واريزنقدی بحساب سيبا به شماره ۲۱۷۵۰۹۰۴۰۸۰۰۶ بانك ملي شعبه برق منطقه اي تبريز بنام شركت برق منطقه اي آذربايجان

بهاي فروش اسناد : ۲۰۰.۰۰۰ ریال (دویست هزارریال )

جدول زمانی انجام مناقصه

شروع فروش اسناد

از ساعت ۸ صبح مورخ ۱۹/۷/۹۶

مهلت دریافت اسناد

تا ساعت ۱۹ عصر مورخ ۲۴/۷/۹۶

مهلت بارگذاری پیشنهادات در سامانه ستاد

تا ساعت ۱۰ صبح مورخ ۷/۸/۹۶

بازگشایی پاکات

ساعت ۱۱ صبح مورخ ۷/۸/۹۶

جهت اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس ۴۱۹۳۴-۰۲۱

جهت اخذ اطلاعات بيشتر به سايتهاي زير مراجعه و یا با شماره تلفن    33280878-041 تماس حاصل فرمايند .

www.tavanir.org.ir       www.Iets.mporg.ir       www.azrec.co.ir  

 

                                                                                                                    روابط عمومی شرکت برق منطقه اي آذربايجان