فرم های خدمات مشترکین

مشترک/ متقاضی محترم شرکت برق منطقه ای آذربایجان:

 به استحضار می رساند شرکت برق منطقه ای آذربایجان پس از اجرای قانون استقلال شرکتهای توزیع نیروی برق (سال 1386) مسئولیت پاسخ گوئی به درخواست های انشعاب برق متقاضیان در سطح ولتاژ 63 کیلوولت و بالاتر ( با قدرت 7 مگاوات و بالاتر ) را برعهده گرفته است. براین اساس دریافت تقاضای انشعاب،بررسی فنی و اعلام شرایط فنی و مالی تامین برق متقاضیان (پس از اخذنظر شرکت مادر تخصصی توانیر براساس مواد 71-4 و 72-4 آیین نامه تکمیلی تعرفه های برق) ، تحویل انشعاب و صدور صورتحساب و وصول بهای برق مصرفی این دسته از مشترکین برعهده شرکت برق منطقه ای آذربایجان است. محدوده جغرافیایی مسئولیت شرکت برق منطقه ای آذربایجان استانهای آذربایجانشرقی،آذربایجانغربی و اردبیل می باشد. علی ایحال دریافت تقاضا از طریق حضوری ، مکاتبه ، سایت شرکت برق منطقه ای آذربایجان به آدرس  www.azrec.co.ir و یا از طریق پنجره واحد سرمایه گذاری استان آذربایجانشرقی نیز صورت می گیرد.

 خواهشمند است در صورت داشتن هرگونه درخواست انشعاب برق پس از مطالعه فرآیند فروش انشعاب/ خدمات پس ازفروش دفتر خدمات مشترکین و مدیریت مصرف و وصول انرژی نسبت به تکمیل فرم ضمیمه به همراه نامه پوششی با تائید و مهرشرکت اقدام و به آدرس ذیل ارسال نمائید:

تبریز-جنب باغلارباغی- ساختمان شرکت برق منطقه ای آذربایجان- طبقه پنجم

 دفتر خدمات مشترکین و مدیریت مصرف و وصول درآمد -شماره تلفاکس : 33280994_041

همچنین در صورت نیاز می توانید جهت کسب اطلاعات با شماره تلفنهای ذیل تماس حاصل فرمائید:

33285181 _041 داخلی:  3024 – 3028 – 3440 - 3442

  1. فرم های الکترونیکی درخواست انشعاب از طریق شرکت برق منطقه ای آذربایجان
  2. فرآیند فروش انشعاب و انرژی

  3. درخواست انشعاب از طریق مرکز خدمات سرمایه گذاری استان
  4. تعرفه های برق و شرایط عمومی آنها
  5. خدمات پشتیبانی
  6. آئین نامه تکمیلی تعرفه های برق
  7. مدیریت مصرف در بخش صنایع
  8. مدیریت مصرف در بخش تجاری
  9. پرسش های متداول
  10. قانون حریم هوایی خطوط انتقال و توزیع نیروی برق
  11. فرم شکایات یا درخواست مردمی
  12. فرم نظرسنجی
  13. برچیدن دایم انشعاب برق
  14. اصلاح و تعویض وسایل و لوازم انشعاب
  15. قطع موقت انشعاب برق
  16. تغییر مشخصات انشعاب 
  17. صدور قبض المثنی و بررسی صورت حساب
  18. وصل مجدد انشعاب
  19. تغییر تعرفه
  20. تغییر نام
  21. انصراف متقاضی از اجرای قرارداد
  22. واگذاری انشعاب برق موقت
  23. درخواست افزایش / کاهش دیماند قراردادی