فرم های خدمات مشترکین

 مشترک/ متقاضی محترم شرکت برق منطقه ای آذربایجان:

 به استحضار می رساند شرکت برق منطقه ای آذربایجان پس از اجرای قانون استقلال شرکتهای توزیع نیروی برق (سال ۱۳86) مسئولیت پاسخ گوئی به درخواست های انشعاب برق متقاضیان در سطح ولتاژ 6۳ کیلوولت و بالاتر ( با قدرت 7 مگاوات و بالاتر ) را برعهده گرفته است. براین اساس دریافت تقاضای انشعاب،بررسی فنی و اعلام شرایط فنی و مالی تامین برق متقاضیان (پس از اخذنظر شرکت مادر تخصصی توانیر براساس مواد 7۱-4 و 7۲-4 آیین نامه تکمیلی تعرفه های برق) ، تحویل انشعاب و صدور صورتحساب و وصول بهای برق مصرفی این دسته از مشترکین برعهده شرکت برق منطقه ای آذربایجان است. محدوده جغرافیایی مسئولیت شرکت برق منطقه ای آذربایجان استانهای آذربایجانشرقی،آذربایجانغربی و اردبیل می باشد. علی ایحال دریافت تقاضا از طریق حضوری ، مکاتبه ، سایت شرکت برق منطقه ای آذربایجان به آدرس  www.azrec.co.ir و یا از طریق پنجره واحد سرمایه گذاری استان آذربایجانشرقی نیز صورت می گیرد.

 خواهشمند است در صورت داشتن هرگونه درخواست انشعاب برق پس از مطالعه فرآیند فروش انشعاب/ خدمات پس ازفروش دفتر خدمات مشترکین و مدیریت مصرف و وصول انرژی نسبت به تکمیل فرم ضمیمه به همراه نامه پوششی با تائید و مهرشرکت اقدام و به آدرس ذیل ارسال نمائید:

تبریز-جنب باغلارباغی- ساختمان شرکت برق منطقه ای آذربایجان- طبقه پنجم

 دفتر خدمات مشترکین و مدیریت مصرف و وصول درآمد -شماره تلفاکس : ۳۳۲80994_04۱

همچنین در صورت نیاز می توانید جهت کسب اطلاعات با شماره تلفنهای ذیل تماس حاصل فرمائید:

۳۳۲85۱8۱ _04۱ داخلی:  ۳0۲4 – ۳0۲8 – ۳440 - ۳44۲

 

ردیف

عنوان خدمت(شناسه)

عنوان زیر خدمت

شناسنامه زیر خدمت

دانلود فرم

لینک خدمت

۱

خدمات صورت حساب قبض(۱۴۶۵۱۲۰۳۰۰۰)

تسویه حساب

۱۳۰۳۱۴۶۵۱۰۰

فرم مربوطه 

 

تسویه بدهی

۱۳۰۳۱۴۶۵۱۰۱

فرم مربوطه 

 

تغییر تعرفه یا گزینه تعرفه

۱۳۰۳۱۴۶۵۱۰۲

فرم مربوطه

 

صدور قبض المثنی

۱۳۰۳۱۴۶۵۱۰۳

فرم مربوطه 

صدور قبض المثنی

بررسی صورت‌حساب

۱۳۰۳۱۴۶۵۱۰۴

فرم مربوطه

 

سوابق مصارف و صورت حساب

۱۳۰۳۱۴۶۵۱۰۵

فرم مربوطه 

در قبض موجود است .

سوابق پرداخت

۱۳۰۳۱۴۶۵۱۰۶

فرم مربوطه 

 در قبض موجود است .

۲

خدمات مشترکین(۱۴۶۶۱۳۰۳۰۰۰)

درخواست انصراف قبل از برقراری انشعاب

۱۳۰۳۱۴۶۶۱۰۰

فرم مربوطه 

 

تغییر مکان داخلی

۱۳۰۳۱۴۶۶۱۰۱

 

فرم مربوطه
 

نصب مجدد انشعاب

۱۳۰۳۱۴۶۶۱۰۲

فرم مربوطه

 

جمع آوری موقت انشعاب

۱۳۰۳۱۴۶۶۱۰۳

فرم مربوطه

 

جمع آوری دایم انشعاب

۱۳۰۳۱۴۶۶۱۰۴

فرم مربوطه

 

اصلاح اطلاعات

۱۳۰۳۱۴۶۶۱۰۵

فرم مربوطه

 

اصلاح نام

۱۳۰۳۱۴۶۶۱۰۶

فرم مربوطه

 

تغییر نام

۱۳۰۳۱۴۶۶۱۰۷

فرم مربوطه

 

آزمایش کنتور

۱۳۰۳۱۴۶۶۱۰۸

فرم مربوطه

 

اصلاح سرویس انشعاب

۱۳۰۳۱۴۶۶۱۰۹

فرم مربوطه

 

قطع موقت انشعاب

۱۳۰۳۱۴۶۶۱۱۰

فرم مربوطه

 

وصل مجدد انشعاب

۱۳۰۳۱۴۶۶۱۱۱

فرم مربوطه

 

۳

رسیدگی به درخواست انشعاب و تغییر قدرت(۱۴۶۷۱۲۰۲۰۰۰)

افزایش آمپراژ

۱۳۰۳۱۴۶۷۱۰۰

فرم مربوطه

افزایش آمپر

درخواست کاهش آمپراژ

۱۳۰۳۱۴۶۷۱۰۱

فرم مربوطه

کاهش آمپر

درخواست انشعاب آمپری

۱۳۰۳۱۴۶۷۱۰۲

فرم مربوطه

انشعاب آمپری

تفکیک یا ادغام انشعاب

۱۳۰۳۱۴۶۷۱۰۳

فرم مربوطه

 

واگذاری برق موقت

۱۳۰۳۱۴۶۷۱۰۴

فرم مربوطه

 

فرم های الکترونیکی :

-- فرم درخواست انشعاب برق برای مشترکین حقوقی

-- فرم درخواست انشعاب برق برای مشترکین حقیقی

- درخواست انشعاب از طریق مرکز خدمات سرمایه گذاری استان

- فرم شکایات یا درخواست مردمی

- فرم نظرسنجی

- فرم درخواست افزایش/کاهش دیماند مشترکین فوق توزیع و انتقال

- فرم واگذاری برق موقت

- فرم درخواست تغییر نام

- فرم تغییر تعرفه

- فرم درخواست بررسی صورتحساب

- فرم صدور قبض المثنی

 قوانین ، تعرفه ها و آیین نامه ها :

- تعرفه های برق و شرایط عمومی آنها

-- شرایط تامین برق برای متقاضیان بالای پنج مگاوات

-- تعرفه های برق و شرایط عمومی آنها سال ۹۵/۰۵/۰۱

-- مصوبه هیئت وزیران در خصوص متقاضیان بالای پنج مگاوات

-- ابلاغ شرایط تامین برق مشترکین صنعتی از طریق انعقاد قرارداد دوجانبه

- خدمات پشتیبانی

- آئین نامه تکمیلی تعرفه های برق

- مدیریت مصرف در بخش صنایع

- مدیریت مصرف در بخش تجاری

- قانون حریم هوایی خطوط انتقال و توزیع نیروی برق

- اصلاح و تعویض وسایل و لوازم انشعاب

فرآیند ها :

- فرآیند فروش انشعاب و انرژی

- مراحل درخواست کاهش قدرت برق

- مراحل درخواست افزایش قدرت برق

- فرآیند واگذاری برق موقت

- فرآیند انجام تغییر نام

- فرآیند انجام تغییر تعرفه

- فرآیند انجام بررسی صورت حساب