شناسنامه خدمات الکترونیکی

خدمات صورت حساب قبض(۱۴۶۵۱۲۰۳۰۰۰)

خدمات مشترکین(۱۴۶۶۱۳۰۳۰۰۰)

شناسنامه خدمت - تغییر نامTel
شناسنامه خدمت - وصل مجدد انشعاب(عدم مصداق)
شناسنامه خدمت -اصلاح سرویس انشعاب (عدم مصداق)
شناسنامه خدمت -تغییر مکان داخلی (عدم مصداق)
شناسنامه خدمت -جمع آوری موقت (عدم مصداق)
 

رسیدگی به درخواست انشعاب و تغییر قدرت(۱۴۶۷۱۲۰۲۰۰۰)

هیج مقاله ای در این دسته موجود نیست ، اگر نام زیر دسته ها نمایش داده می شود، آن ها شامل مقالاتی هستند.