هزینه های عمومی برقراری انشعاب برق(اتصال به شبکه) از تاريخ ۱۳۹۵/۰۵/۰۱


قدرت درخواستی(کیلو وات):
هزینه های عمومی برقراری انشعاب برق (ریال)

هرگونه هزینه های دیگر (فیدراختصاصی، مشارکت و حق السهم و تعهدات مالی و فنی متقاضی ) پس از تعیین نحوه تامین برق اعلام می گردد.

قابل واریز به حساب جاری سیبا به شماره ۲۱۷۵۰۹۰۴۱۲۰۰۱ تمرکز وجوه درآمد حق انشعاب نزد بانک ملی شعبه برق منطقه ای آذربایجان بنام شرکت برق منطقه ای آذربایجان