شرکت برق منطقه ای آذربایجان

شفاف سازی اداری -
جستجو بیشتر

جستجو در گوگل

فهرست مجوزهای اعطایی

فهرست مجوزهای اعطایی

فهرست مجوزهای اعطایی

ادامه ...
صورتهای مالی شرکت برق منطقه ای آذربایجان سال مالی منتهی به 1401.12.29

صورتهای مالی شرکت برق منطقه ای آذربایجان سال مالی منتهی به 1401.12.29

صورتهای مالی شرکت برق منطقه ای آذربایجان سال مالی منتهی به 1401.12.29

ادامه ...
اطلاعات قابل استفاده برای کسب و کارها

اطلاعات قابل استفاده برای کسب و کارها

اطلاعات قابل استفاده از کسب و کارها

ادامه ...
اطلاعات تفصیلی هزینه کرد سالانه

اطلاعات تفصیلی هزینه کرد سالانه

اطلاعات تفصیلی هزینه کرد سالانه

ادامه ...
جزئیات مرتبط با قرارداد ها

جزئیات مرتبط با قرارداد ها

جزئیات مرتبط با قرارداد ها

ادامه ...
فهرست مناقصات و مزایده ها

فهرست مناقصات و مزایده ها

فهرست مناقصات و مزایده ها

ادامه ...

افراد کمتوانافراد کمتوان
کنتراستکنتراست
افزایش اندازهافزایش اندازه
کاهش اندازهکاهش اندازه

پسزمینه قرمزپسزمینه قرمز
پسزمینه سبزپسزمینه سبز
پسزمینه پیشفرضپسزمینه پیشفرض