شرکت برق منطقه ای آذربایجان
details

آگهی تجدید مناقصه عمومی

شرکت برق منطقه­ای آذربایجان در نظر دارد تامین، بارگیری، حمل و تخلیه کابلهای LV برای پست قراملک (به صورت یک مرحله ای) را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به شماره فراخوان 2001001119000066 به آدرس الکترونیکی ir .setadiran. www برگزار نماید.

مبلغ تضمین شرکت در مناقصه : 600.000.000 ریال بحروف (ششصد میلیون ریال) بصورت ضمانتنامه بانکی و یا واریز نقدی بحساب سیبا بشماره 030100004001106406376190 IR نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بنام شرکت برق منطقه­ ای آذربایجان

بهای فروش اسناد : 200.000 ریال ( دویست هزار ریال)

جدول زمانی انجام مناقصه

شروع فروش اسناد

از ساعت 8 مورخ 10/10/1401

مهلت دریافت اسناد

تا ساعت 19 مورخ 14/10/1401

مهلت بارگذاری پیشنهادات در سامانه ستاد

تا ساعت 9 مورخ 26/10/1401

بازگشایی پاکات

ساعت 10 مورخ 26/10/1401

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جهت اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس 41934-021

جهت اخذ اطلاعات بیشتر به سایتهای زیر مراجعه و یا با شماره تلفن 3230 3107-041 تماس حاصل فرمایند.

www.tavanir.org.ir www.Iets.mporg.ir www.azrec.co.ir www.setadiran.ir

روابط عمومی شرکت برق منطقه ­ای آذربایجان

 
 


تاریخ انتشار / بروز رسانی1401/11/11   تعداد بازدید 146     http://azrec.co.ir/blog/u/33209   سهیلا پرستار ---
  • برچسب ها:
  • برچسبی برای این صفحه ثبت نشده است
0 رای --- ( 0 )
آدرس صفحه

ارسال نظر

افراد کمتوانافراد کمتوان
کنتراستکنتراست
افزایش اندازهافزایش اندازه
کاهش اندازهکاهش اندازه

پسزمینه قرمزپسزمینه قرمز
پسزمینه سبزپسزمینه سبز
پسزمینه پیشفرضپسزمینه پیشفرض