شرکت برق منطقه ای آذربایجان
details

آگهی تجدید مناقصه عمومی

شرکت برق منطقه ای آذربایجان در نظر دارد خرید دستگاه san storage را به صورت مناقصه عمومی یک مرحله ای را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به شماره فراخوان 2001001119000065 شماره آدرس الکترونیکی ir .setadiran. www به مناقصه گر واجد شرایط واگذار نماید.

مبلغ تضمین شرکت در مناقصه : 900.000.000 بحروف (نهصد میلیون ریال) بصورت ضمانتنامه بانکی و یا واریز نقدی بحساب شبا به شماره 030100004001106406376190IR نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی بنام شرکت برق منطقه ای آذربایجان

بهای فروش اسناد مناقصه : 200.000 ریال (دویست هزارریال )

جدول زمانی انجام مناقصه

شروع فروش اسناد مناقصه

از ساعت 8 صبح مورخ 30/09/1401

مهلت دریافت اسناد مناقصه

تا ساعت 19 عصر مورخ 03/10/1401

مهلت بارگذاری پیشنهادات سامانه ستاد ایران

تا ساعت 9 صبح مورخ 18/10/1401

بازگشایی پاکات

ساعت 10 صبح مورخ 18/10/1401

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جهت اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس 41934-021

جهت اخذ اطلاعات بیشتر به سایتهای زیر مراجعه و یا با شماره تلفن 3227 3107 -041 تماس حاصل فرمایند.

www.tavanir.org.ir www.Iets.mporg.ir www.azrec.co.ir www.setadiran.ir

روابط عمومی شرکت برق منطقه ای آذربایجان

 
 


تاریخ انتشار / بروز رسانی1401/10/04   تعداد بازدید 106     http://azrec.co.ir/blog/u/33153   سهیلا پرستار ---
  • برچسب ها:
  • برچسبی برای این صفحه ثبت نشده است
0 رای --- ( 0 )
آدرس صفحه

ارسال نظر

افراد کمتوانافراد کمتوان
کنتراستکنتراست
افزایش اندازهافزایش اندازه
کاهش اندازهکاهش اندازه

پسزمینه قرمزپسزمینه قرمز
پسزمینه سبزپسزمینه سبز
پسزمینه پیشفرضپسزمینه پیشفرض