شرکت برق منطقه ای آذربایجان
details

آگهی مناقصه عمومی

شرکت برق منطقه ­ای آذربایجان در نظر عملیات ساختمانی اجرای کانال کابل ، درپوش کانال و فنس کشی پست شبستر را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت بشماره فراخوان 2001001119000067 به آدرس الکترونیکی ir .setadiran. www برگزار نماید.

مبلغ تضمین شرکت در مناقصه : 778.700.000 ریال به حروف ( هفتصد و هفتاد و هشت میلیون و هفتصد هزار ریال) بصورت ضمانتنامه بانکی و یا واریز نقدی به حساب سیبا به شماره 110100004001106407144480 IR نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بنام شرکت برق منطقه­ای آذربایجان

بهای فروش اسناد : 200.000 ریال ( دویست هزار ریال)

جدول زمانی انجام مناقصه

شروع فروش اسناد

از ساعت 8 مورخ 3/10/1401

مهلت دریافت اسناد

تا ساعت 19 مورخ 7/10/1401

مهلت بارگذاری پیشنهادات در سامانه ستاد

تا ساعت 9 مورخ 20/10/1401

بازگشایی پاکات

ساعت 10 مورخ 20/10/1401

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جهت اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس 41934-021

جهت اخذ اطلاعات بیشتر به سایتهای زیر مراجعه و یا با شماره تلفن 3235 3107-041 تماس حاصل فرمایند.

www.tavanir.org.ir www.Iets.mporg.ir www.azrec.co.ir www.setadiran.ir

روابط عمومی شرکت برق منطقه­ای آذربایجان

 
 


تاریخ انتشار / بروز رسانی1401/10/04   تعداد بازدید 95     http://azrec.co.ir/blog/u/33152   سهیلا پرستار ---
  • برچسب ها:
  • برچسبی برای این صفحه ثبت نشده است
0 رای --- ( 0 )
آدرس صفحه

ارسال نظر

افراد کمتوانافراد کمتوان
کنتراستکنتراست
افزایش اندازهافزایش اندازه
کاهش اندازهکاهش اندازه

پسزمینه قرمزپسزمینه قرمز
پسزمینه سبزپسزمینه سبز
پسزمینه پیشفرضپسزمینه پیشفرض