اخبار مزایده ها و مناقصات

عنوان تاریخ ایجاد کلیک ها
خريد ترانس داخلی ۲۹ ارديبهشت ۱۳۹۸ ۴۷
تعمير و سرويس و نگهداری هشت دستگاه آسانسور ساختمان ستاد شهريار ۲۹ ارديبهشت ۱۳۹۸ ۳۵
استعلام بارگيری و حمل و تخليه آهن آلات دکل های برق ۲۸ ارديبهشت ۱۳۹۸ ۳۷
درخواست خريد کاغذ فتوکپی A۴ ۲۸ ارديبهشت ۱۳۹۸ ۳۵
استعلام بازرسی ادواری سال ۹۸ آسانشورهای ساختمان ستادی شهريار ۲۳ ارديبهشت ۱۳۹۸ ۴۲
استعلام بارگيری و حمل و تخليه آهن آلات دکل های برق ۲۲ ارديبهشت ۱۳۹۸ ۷۲
استعلام بارگيری و حمل و تخليه آهن آلات دکل های برق ۲۲ ارديبهشت ۱۳۹۸ ۶۴
تهيه برج و احداث فونداسيون و...کشی تحگيم و تقويت بخشی از مسير خطوط ۱۳۲ کيلوولت اروميه ۲۱ ارديبهشت ۱۳۹۸ ۷۰
اجرای طرح اصلاحی فلش سيمهای خط ۴۰۰ کيلوولت خوی ۳ - ترکيه ۲۱ ارديبهشت ۱۳۹۸ ۴۶
تهيه مصالح و اجرای عمليات ساختمانی محوطه سازی و احداث بی های پست ۱۳۲/۲۰ کيلوولت شبستر ۱۶ ارديبهشت ۱۳۹۸ ۷۱