تهيه برج و احداث فونداسيون و...کشی تحگيم و تقويت بخشی از مسير خطوط ۱۳۲ کيلوولت اروميه

« رونق توليد »

آگهي مناقصه عمومي

شرکت برق منطقه ای آذربایجان در نظر دارد تهیه برج و احداث فونداسیون و نصب برج و سیم کشی تحکیم و تقویت بخشی از مسیر خطوط ۱۳۲ کیلوولت شهرستان ارومیه را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس الکترونیکی ir.setadiran.www برگزار نماید . س/۲/۹۸

مبلغ تضمين شرکت در مناقصه : ۷۰۰.۰۰۰.۰۰۰. ۱ بحروف (يک ميليارد و هفتصد ميليون ريال) بصورت ضمانتنامه بانكي و يا واريز نقدی بحساب سيبا به شماره ۱۱۰۱۰۰۰۰۴۰۰۱۱۰۶۴۰۷۱۴۴۴۸۰ نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامي بنام شركت برق منطقه اي آذربايجان

بهاي فروش اسناد : ۲۰۰.۰۰۰ ریال (دویست هزارریال )

جدول زمانی انجام مناقصه

شروع فروش اسناد

از ساعت ۸ صبح مورخ ۲۱/۲/۹۸

مهلت دریافت اسناد

تا ساعت ۱۹ عصر مورخ ۲۴/۲/۹۸

مهلت بارگذاری پیشنهادات در سامانه ستاد

تا ساعت ۱۰ صبح مورخ ۷/۳/۹۸

بازگشایی پاکات

ساعت ۱۱ صبح مورخ ۷/۳/۹۸

جهت اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس ۴۱۹۳۴-۰۲۱

جهت اخذ اطلاعات بيشتر به سايتهاي زير مراجعه و یا با شماره تلفن ۳۱۰۷۳۲۳۵-۰۴۱ تماس حاصل فرمايند .

www.tavanir.org.ir       www.Iets.mporg.ir       www.azrec.co.ir     www.setadiran.ir

 

روابط عمومی شرکت برق منطقه اي آذربايجان