برکناری دکل معيوب شماره ۸۰ خط پيرانشهر - سردشت و نصب دکل جديد

« رونق توليد »

اعلان عمومی استعلام

شرکت برق منطقه ای آذربایجان در نظر دارد استعلام برکناری دکل معیوب شماره ۸۰ خط پیرانشهر – سردشت و نصب دکل جدید را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس الکترونیکی www.setadiran.ir برگزار نماید .

مهلت ارائه پیشنهاد : ۱۱/۳/۹۸

جهت اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه :

مرکز تماس ۴۱۹۳۴-۰۲۱

جهت اخذ اطلاعات بيشتر به سايتهاي زير مراجعه و یا با شماره تلفن ۰۹۱۴۴۴۰۲۴۶۶ تماس حاصل فرمايند .

www.tavanir.org.ir       www.Iets.mporg.ir       www.azrec.co.ir