خريد کانکس برای پست بيله سوار

اعلان عمومی استعلام

1-     شرکت برق منطقه ای آذربایجان در نظر دارد استعلام خرید یک دستگاه کانکس برای پست بیله سوار را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس الکترونیکی ir.setadiran.www برگزار نماید .

مهلت ارائه پیشنهاد : ۲۶/۰۳/۹۸

جهت اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه :

مرکز تماس ۴۱۹۳۴-۰۲۱

جهت اخذ اطلاعات بيشتر به سايتهاي زير مراجعه و یا با شماره تلفن ۳۱۰۷۳۰۶۳-۰۴۱ جناب آقای نوری تماس حاصل فرمايند .

www.tavanir.org.ir       www.Iets.mporg.ir       www.azrec.co.ir