تجديد مناقصه آداپتاسيون شارژهای ۱۱۰ و ۴۸ کيلوولت قديمی موجود درپستهای فوق توزيع و انتقال

آگهي تجديد مناقصه عمومي

شرکت برق منطقه ای آذربایجان در نظر دارد آداپتاسیون شارژرهای قدیمی موجود در پستهای فوق توزیع و انتقال و شارژرهای معیوب موجود در انبار اسقاط را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی به شماره فراخوان ۲۰۹۸۰۰۱۱۱۹۰۰۰۰۱۱ دولت به آدرس الکترونیکی ir.setadiran.www برگزار نماید . س/۳/۹۸

مبلغ تضمين شرکت در مناقصه : ۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ريال بحروف ( دويست ميليون ريال) بصورت ضمانتنامه بانكي و يا واريز نقدی بحساب سيبا به شماره ۰۳۰۱۰۰۰۰۴۰۰۱۱۰۶۴۰۶۳۷۶۱۹۰ IR نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامي بنام شركت برق منطقه اي آذربايجان

بهاي فروش اسناد : ۲۰۰.۰۰۰ ریال (دویست هزارریال )

جدول زمانی انجام   مناقصه

شروع فروش اسناد

از ساعت 8 صبح مورخ   2/4/98

مهلت دریافت اسناد

تا ساعت 19 عصر مورخ   6/4/98

مهلت بارگذاری   پیشنهادات در سامانه ستاد

تا ساعت 10 صبح مورخ   19/4/98

بازگشایی پاکات

ساعت ۱۱ صبح مورخ ۱۹/۴/۹۸

جهت اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس ۴۱۹۳۴-۰۲۱

جهت اخذ اطلاعات بيشتر به سايتهاي زير مراجعه و یا با شماره تلفن ۳۱۰۷۳۲۳۳-۰۴۱ تماس حاصل فرمايند .

www.tavanir.org.ir       www.Iets.mporg.ir       www.azrec.co.ir     www.setadiran.ir

 

روابط عمومی شرکت برق منطقه اي آذربايجان