مزایده فروش اجناس اسقاطی

آگهي مزايده عمومي شماره ۱۰۹۸۰۰۱۱۱۹۰۰۰۰۰۲

شرکت برق منطقه ای آذربایجان در نظر دارد مقداری از اجناس اسقاطي و مستعمل و نو خود را از قبيل سيم آلومينيومي -قرقره فلزی - بشکه – آهن آلات .... و يک دستگاه خودروی پژو ۴۰۵ قابل شماره گذاری با جزئيات مندرج در اسناد مزايده را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس الکترونیکی ir.setadiran.www برگزار نماید. س/۳/۹۸

مبلغ تضمين شرکت در مزايده : ۱۰ % مبلغ پيشنهادی بصورت ضمانتنامه بانكي و يا واريز نقدی بحساب سيبا به شماره ۰۳۰۱۰۰۰۰۴۰۰۱۱۰۶۴۰۶۳۷۶۱۹۰ IR نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامي ايران بنام شركت برق منطقه اي آذربايجان

بهاي فروش اسناد : ۲۰۰.۰۰۰ ریال (دویست هزارریال )

جدول زمانی انجام مزايده

شروع فروش اسناد

از ساعت ۸ صبح مورخ ۳/۴/۹۸

مهلت دریافت اسناد

تا ساعت ۱۹ عصر مورخ ۱۲/۴/۹۸

مهلت بارگذاری پیشنهادات در   سامانه ستاد

تا ساعت ۸ صبح مورخ ۲۴/۴/۹۸

بازگشایی پاکات

ساعت ۹ صبح مورخ ۲۴/۴/۹۸

لازم به توضيح مي باشد در ارتباط با سيم های آلومينيومي فقط شرکتهایي که توليد کننده سيم های مربوطه مي باشد            حق شرکت در مزايده را دارند .

جهت اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس ۴۱۹۳۴-۰۲۱

جهت اخذ اطلاعات بيشتر به سايتهاي زير مراجعه و یا با شماره تلفن ۳۱۰۷۳۲۳۰-۰۴۱ تماس حاصل فرمايند .

www.tavanir.org.ir       www.Iets.mporg.ir       www.azrec.co.ir     www.setadiran.ir

 

روابط عمومی شرکت برق منطقه اي آذربايجان