ترميم و احداث فونداسيون های تخريب شده و...فولادی خط ۴۰۰ تک مداره بندل سه سيمه خوی - اروميه (

«رونق توليد»

آگهي مناقصه عمومي

شرکت برق منطقه ای آذربایجان در نظر دارد انجام عمليات ترمیم و احداث فونداسیون های تخریب شده و نصب                  برج های فولادی خط 400 کیلوولت تک مداره باندل سه سیمه خوی – ارومیه را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی به شماره فراخوان 20980۰۱119000044 دولت به آدرس الکترونیکی ir.setadiran.www برگزار نماید.س/۴/۹۸

مبلغ تضمين شرکت در مناقصه : ۲.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ريال بحروف (دو ميليارد و پانصد ميليون ريال) بصورت ضمانتنامه بانكي و يا واريز نقدی بحساب سيبا به شماره ۰۳۰۱۰۰۰۰۴۰۰۱۱۰۶۴۰۶۳۷۶۱۹۰ IR نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامي بنام شركت برق منطقه اي آذربايجان

بهاي فروش اسناد : ۲۰۰.۰۰۰ ریال (دویست هزارریال )

جدول زمانی انجام   مناقصه

شروع فروش اسناد

از ساعت ۸ صبح مورخ ۱/۵/۹۸

مهلت دریافت اسناد

تا ساعت 19 عصر مورخ   6/5/98

مهلت بارگذاری پیشنهادات   در سامانه ستاد

تا ساعت 10 صبح مورخ   19/5/98

بازگشایی پاکات

ساعت ۱۱ صبح مورخ ۱۹/۵/۹۸

جهت اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس ۴۱۹۳۴-۰۲۱

جهت اخذ اطلاعات بيشتر به سايتهاي زير مراجعه و یا با شماره تلفن ۳۱۰۷۳۲۳۳-۰۴۱ تماس حاصل فرمايند .

www.tavanir.org.ir       www.Iets.mporg.ir       www.azrec.co.ir     www.setadiran.ir

 

روابط عمومی شرکت برق منطقه اي آذربايجان