مناقصه اجرای خريد و اجرای دکل برای ۶ کيلومتر اول خط چهار مداره ۲۳۰ و ۶۳ کيلوولت

آگهي مناقصه عمومي

شرکت برق منطقه ای آذربایجان در نظر دارد تامین برج و احداث کامل فونداسیون و نصب برج خط چهار مداره ۶۳/۲۳۰ کیلوولت اردبیل ۲ – کمی آباد را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی به شماره فراخوان ۲۰۹۸۰۰۱۱۱۹۰۰۰۰۴۵ دولت به آدرس الکترونیکی ir.setadiran.www برگزار نماید . س/۴/۹۸

مبلغ تضمين شرکت در مناقصه : ۲.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ريال بحروف (دو ميليارد و پانصد ميليون ريال) بصورت ضمانتنامه بانكي و يا واريز نقدی بحساب سيبا به شماره ۰۳۰۱۰۰۰۰۴۰۰۱۱۰۶۴۰۶۳۷۶۱۹۰ IR نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامي بنام شركت برق منطقه اي آذربايجان

بهاي فروش اسناد : ۲۰۰.۰۰۰ ریال (دویست هزارریال)

جدول زمانی انجام   مناقصه

شروع فروش اسناد

از ساعت 8 صبح مورخ   2/5/98

مهلت دریافت اسناد

تا ساعت ۱۹ عصر مورخ ۷/۵/۹۸

مهلت بارگذاری   پیشنهادات در سامانه ستاد

تا ساعت 8 صبح مورخ   19/5/98

بازگشایی پاکات

ساعت ۹ صبح مورخ ۱۹/۵/۹۸

جهت اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس ۴۱۹۳۴-۰۲۱

جهت اخذ اطلاعات بيشتر به سايتهاي زير مراجعه و یا با شماره تلفن ۳۱۰۷۳۲۳۳-۰۴۱ تماس حاصل فرمايند .

www.tavanir.org.ir       www.Iets.mporg.ir       www.azrec.co.ir     www.setadiran.ir

 

روابط عمومی شرکت برق منطقه اي آذربايجان