انجام خدمات خودروئی جهت انجام سرویس های اداری و خدمات درون شهری و برون شهری شرکت برق منطقه ای آذربايجان

«جهش توليد»

آگهي تجديد مناقصه عمومي

شرکت برق منطقه ای آذربایجان در نظر دارد ارائه انجام خدمات خودروئی جهت انجام سرویس های اداری و خدمات درون شهری و برون شهری شرکت برق منطقه ای آذربايجان را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به شماره فراخوان ۲۰۹۹۰۰۱۱۱۹۰۰۰۰۰۲ به آدرس الکترونیکی ir.setadiran.www برگزار نماید.

مبلغ تضمين شرکت در مناقصه : ۲.۹۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ريال به حروف (دو ميليارد و نهصد ميليون ريال) بصورت ضمانتنامه بانكي و يا واريز نقدی بحساب سيبا به شماره ۰۳۰۱۰۰۰۰۴۰۰۱۱۰۶۴۰۶۳۷۶۱۹۰ IR نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامي بنام شركت برق منطقه اي آذربايجان

بهاي فروش اسناد : ۲۰۰.۰۰۰ ریال (دویست هزارریال )

جدول زمانی انجام مناقصه

شروع فروش اسناد

از ساعت 8 صبح مورخ   26/1/99

مهلت دریافت اسناد

تا ساعت ۱۹ عصر مورخ ۳۰/۱/۹۹

مهلت بارگذاری پیشنهادات در سامانه ستاد

تا ساعت ۱۰ صبح مورخ ۱۰/۲/۹۹

بازگشایی پاکات

ساعت 11 صبح مورخ   10/2/99

جهت اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس ۴۱۹۳۴-۰۲۱

جهت اخذ اطلاعات بيشتر به سايتهاي زير مراجعه و یا با شماره تلفن ۳۲۲۸ ۳۱۰۷-۰۴۱ تماس حاصل فرمايند.

www.tavanir.org.ir       www.Iets.mporg.ir       www.azrec.co.ir     www.setadiran.ir

 

                                                                                                                   روابط عمومی شرکت برق منطقه اي آذربايجان