مناقصه انجام خدمات خودروئی جهت انجام سرویس های اداری و خدمات درون شهری و برون شهری امور انتقال اردبيل

«جهش توليد»

آگهي تجدید مناقصه عمومي

شرکت برق منطقه ای آذربایجان در نظر دارد مناقصه انجام خدمات خودروئی جهت انجام سرویس های اداری و خدمات درون شهری و برون شهری امور انتقال اردبيل را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به شماره فراخوان ۲۰۹۹۰۰۱۱۱۹۰۰۰۰۰۱ به آدرس الکترونیکی www.setad iran. ir برگزار نماید .

مبلغ تضمين شرکت در مناقصه : ۶۰۳.۷۲۸.۶۴۰ بحروف ( ششصد و سه ميليون و هفتصد و بیست و هشت هزار و ششصد و چهل ريال ) بصورت ضمانتنامه بانكي و يا واريز نقدی بحساب سيبا بشماره ۰۳۰۱۰۰۰۰۴۰۰۱۱۰۶۴۰۶۳۷۶۱۹۰IR بانك ملي شعبه برق منطقه اي تبريز بنام شركت برق منطقه اي آذربايجان

بهاي فروش اسناد : ۲۰۰.۰۰۰ ریال (دویست هزارریال )

جدول زمانی انجام مناقصه

شروع فروش اسناد

از ساعت ۸ صبح مورخ ۲۵/۱/۹۹

مهلت دریافت اسناد

تا ساعت ۱۹ عصر مورخ ۲۸/۱/۹۹

مهلت بارگذاری پیشنهادات در سامانه ستاد

تا ساعت ۱۰ مورخ ۹/۲/۹۹

بازگشایی پاکات

ساعت ۱۱ مورخ ۹/۲/۹۹

جهت اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس ۴۱۹۳۴-۰۲۱

جهت اخذ اطلاعات بيشتر به سايتهاي زير مراجعه و یا با شماره تلفن ۳۱۰۷۳۲۲۸-۰۴۱ تماس حاصل فرمايند.

www.tavanir.org.ir       www.Iets.mporg.ir       www.azrec.co.ir  

 

                                                                                                                   روابط عمومی شرکت برق منطقه اي آذربايجان