دعوت به مناقصه عمليات بازديد ، سرويس و تعمير و نگهداری خطوط و پستهای انتقال و فوق توزيع استان آذربايجان شرقي و غربی و اردبيل

                                                                                                                                 دورنگار

شرکتهای محترم:

موضوع : دعوت به مناقصه عمليات بازديد ، سرويس و تعمير و نگهداری خطوط و پستهای انتقال و فوق توزيع استان آذربايجان شرقي و غربی و اردبيل

۱-       محل اجرای پروژه : خطوط و پستهای انتقال و فوق توزيع استان آذربايجان شرقي و غربی و اردبيل

2-       مدت انجام کار : ۱2 ماه شمسي

۳-کارفرما و مناقصه گزار : شرکت برق منطقه ای آذربايجان

4-      دستگاه نظارت : شرکت برق منطقه ای آذربايجان

5-      مبلغ تضمين شرکت در مناقصه : مبلغ تصمين شرکت در مناقصه برابر ۱0.900.000.000 (بحروف ده میلیارد و نهصد ميليون )ريال است که بايد به يکي از صورتهای مشروح ذيل همراه با اصل گواهي امضاء محضری در پاکت الف به دستگاه مناقصه گزار تسليم شود.

الف – رسيد بانکي واريز وجه مربوطه به حساب سيبای شماره ۰۳۰۱۰۰۰۰۴۰۰۱۱۰۶۴۰۶۳۷۶۱۹۰ نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامي ايران بنام شرکت برق منطقه ای آذربايجان

ب – ضمانتنامه بانکي مطابق فرم نمونه اسناد مناقصه به نفع کارفرما

مدت اعتبار تضمين شرکت در مناقصه حداقل بايستي برابر ۳ ماه از تاريخ گشايش پيشنهادها معتبر بوده و برای ۳ ماه ديگر قابل تمديد باشد.

6-       طرز تهيه و مهلت دريافت اسناد مناقصه :

مناقصه گران با مراجعه به سايت ((ستاد ايران ))به آدرس www. setadiran.ir مي توانند از ساعت ۸ صبح روز یکشنبه مورخ ۱۴/۰۲/۹۹ لغايت ساعت ۱۹ روز چهارشنبه مورخ ۱۷/۰۲/۹۹ نسبت به دريافت اسناد مناقصه اقدام نمايند.

7-  قيمت اسناد مناقصه :

قيمت اسناد مناقصه ۲۰۰.۰۰۰ ريال (دويست هزار ريال) ميباشد.

8-  درصورت عدم تمايل به شرکت در اين مناقصه لطفا" مراتب را بطور کتبي تا آخر وقت اداری روز جهارشنبه مورخ ۱7/02/99 به امور تدارکات شرکت برق منطقه ای آذربايجان اطلاع دهيد .

9-  چنانچه پس از دريافت اسناد مناقصه مايل به شرکت در اين مناقصه نباشيد لطفا" مراتب را تا آخر وقت اداری روز شنبه مورخ 20/02/99 به امور تدارکات شرکت برق منطقه ای آذربايجان اطلاع دهيد .

۱0-              آخرين مهلت بارگذاری پيشنهادها :

آخرين مهلت بارگذاری پيشنهادها در سامانه ستاد ايران تا ساعت ۱0 صبح روز دوشنبه مورخ 29/02/99                مي باشد .

۱۱-              نشاني محل تسليم پيشنهادها :

دبير خانه شرکت برق منطقه ای آذربايجان واقع در تبريز – بلوار استاد شهريار – جنب پارک باغلار باغي

۱2-  تمام اسناد مناقصه از جمله اين دعوتنامه بايد به مهر و امضاء مجاز تعهدآور پيشنهاد دهنده رسيده و به همراه ساير مدارک مناقصه در سامانه بارگذاری گردند .

۱3-  پيشنهادها بايد با فهرست مندرجات ، صريح و بدون قيد و ابهام يا شرايط تسليم گردد . به پيشنهادهای مبهم و مشروط و يا ناقص ترتيب اثر داده نخواهد شد .

۱۴-پيشنهادهای واصله راس ساعت ۱۱ صبح روز دوشنبه مورخ ۲۹/۰۲/۹۹ در امور تدارکات و قراردادهای شرکت برق منطقه ای آذربايجان به آدرس تبريز – بلوار استاد شهريار جنب پارک باغلار باغي شرکت برق منطقه ای آذربايجان- طبقه دوم ، اتاق ۲۱۴ توسط کميسيون مناقصه باز و قرائت خواهند شد . حضور نماينده هر يک از پيشنهاد دهندگان با ارائه معرفي نامه کتبي در جلسه افتتاح پشنهادها آزاد مي باشد.

۱5-  دستگاه مناقصه گزار در رد يا قبول هريک يا تمام پيشنهادها در چارچوب قانون برگزاری مناقصات مختار است . برندگان اول و دوم مناقصه بر اساس آيين نامه تعيين برنده مناقصه ، آيين نامه معاملات دولتي و ديگر مقررات تعيين مي شوند .

۱۶-   دستگاه مناقصه گزار مي تواند در هر موقع که بخواهد تا 72 ساعت قبل از آخرين روز تسليم پيشنهادها نسبت به شرايط مناقصه و مشخصات فني، با ارسال الحاقيه يا الحاقيه هايي تجديد نظر نمايد. در اين صورت الحاقيه(ها) جزء لاينفک اين دعوتنامه مناقصه و اسناد مناقصه محسوب خواهند شد .

۱7-  در مورد سوالات فني با آقای مهندس مشتاقيان به شماره 3۱073095 -04۱ تماس حاصل نمايند .

۱8-  هرگاه اطلاع حاصل شود که پيشنهاد دهندگان با هم تباني کرده اند ، طبق قانون با آنها رفتار خواهد شد .

۱9-  پيشنهاد دهندگان لازم است پشنهادی خود را از هر قبيل بطور کامل و به همراه اسناد مناقصه و گواهي مصدق امضاهای مجاز ارائه نمايند . س/۱۱/97

{امضا}

{فرستنده}{سمت فرستنده}{عنوان امضا}

 

 

 

رونوشت :

-        سازمان محترم بارزسي استان آذربايجان شرقي جهت استحضار

-        مقام محترم مديريت عامل جهت استحضار

-        جناب آقای مهندس مجیدپور نماينده محترم مدير عامل جهت استحضار و حضور در جلسه مورخ 29/02/99

-        جناب آقای مهندس جمهری عضو و نماينده واحد درخواست کننده جهت استحضار و حضور در جلسه مورخ 29/02/99

-        جناب آقای زهی ذيحساب محترم جهت استحضار و حضور در جلسه مورخ 29/02/99

-        دفتر محترم حقوقي جهت استحضار و حضور در جلسه مورخ 29/02/99

-        دفتر محترم حراست و امور محرمانه جهت استحضار و حضور در جلسه مورخ 29/02/99

-        دفتر محترم فن آوری ارتباطات و مديريت اطلاعات جهت استحضار و اقدام لازم

-        امور محترم تدارکات و قراردادها

-        سرکار خانم پرستار جهت درج در سايت

-        دبير خانه محترم جهت اطلاع و اخذ پيشنهادها

-        بايگاني

اقدام کننده :

ردیف سمت نام و نام خانوادگی تاریخ شماره تماس
۱ کارشناس رحیم رحمتی راد ۱۰/۰۲/۹۹ ۳۱۰۷۳۲۲۷