تهیه تجهیزات و اجرای کامل خط ۱۳۲ کیلوولت دومداره شهرک سرمایه گذاری خارجیر

 

 

آگهي مناقصه عمومي

     شرکت برق منطقه ای آذربایجان در نظر داردتهیه تجهیزات و اجرای کامل خط ۱۳۲ کیلوولت دومداره شهرک سرمایه گذاری خارجیرا از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به شماره فراخوان ۲۰99001119000006 آدرس الکترونیکی ir.setadiran.www برگزار نماید .

مبلغ تضمين شرکت در مناقصه : ۲.۲۵۰.۰۰۰.۰۰۰ریال بحروف (دومیلیارد و دویست و پنجاه میلیون ريال) بصورت ضمانتنامه بانكي و يا واريز نقدی بحساب سيبا به شماره ۱۱۰۱۰۰۰۰۴۰۰۱۱۰۶۴۰۷۱۴۴۴۸۰ IR نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامي بنام شركت برق منطقه اي آذربايجان

بهاي فروش اسناد :۲۰۰.۰۰۰ ریال (دویست هزارریال )

جدول زمانی انجام مناقصه
شروع فروش اسناد از ساعت ۸ صبح مورخ ۲۰/۲/۹۹
مهلت دریافت اسناد تا ساعت ۱۹ عصر مورخ ۲۴/۲/۹۹
مهلت بارگذاری پیشنهادات در سامانه ستاد تا ساعت ۱۰ صبح مورخ ۱۲/۳/۹۹
بازگشایی پاکات ساعت ۱۱ صبح مورخ ۱۲/۳/۹۹

جهت اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس ۴۱۹۳۴-۰۲۱

جهت اخذ اطلاعات بيشتر به سايتهاي زير مراجعه و یا با شماره تلفن ۳۲۳۳ ۳۱۰۷ -۰۴۱ تماس حاصل فرمايند.

www.tavanir.org.ir       www.Iets.mporg.ir       www.azrec.co.ir     www.setadiran.ir

 

                                                                                                                   روابط عمومی شرکت برق منطقه اي آذربايجان