خرید،بارگیری،حمل و تخلیه سیم های هادی خط ۶۳ کیلوولت ارتباطی پست سلوط-فندقلو-نمین و خط ۶۳ کیلوولت ارتباطی پست جدید مشکین شهر

 

 

آگهي مناقصه عمومي

     شرکت برق منطقه ای آذربایجان در نظر دارد خرید،بارگیری،حمل و تخلیه سیم های هادی خط ۶۳ کیلوولت ارتباطی پست سلوط-فندقلو-نمین و خط ۶۳ کیلوولت ارتباطی پست جدید مشکین شهر را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به شماره فراخوان 2099001119000010 آدرس الکترونیکی ir.setadiran.www برگزار نماید .

مبلغ تضمين شرکت در مناقصه : ۱.۸۵۰.۰۰۰.۰۰۰ریال بحروف (یک میلیارد وهشتصد وپنجاه میلیون ريال) بصورت ضمانتنامه بانكي و يا واريز نقدی بحساب سيبا به شماره ۱۱۰۱۰۰۰۰۴۰۰۱۱۰۶۴۰۷۱۴۴۴۸۰ IR نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامي بنام شركت برق منطقه اي آذربايجان

بهاي فروش اسناد :۲۰۰.۰۰۰ ریال (دویست هزارریال )

جدول زمانی انجام مناقصه
شروع فروش اسناد از ساعت ۸ صبح مورخ ۳/۳/۹۹
مهلت دریافت اسناد تا ساعت ۱۹ عصر مورخ ۸/۳/۹۹
مهلت بارگذاری پیشنهادات در سامانه ستاد تا ساعت ۱۰ صبح مورخ ۲۵/۳/۹۹
بازگشایی پاکات ساعت ۱۱ صبح مورخ ۲۵/۳/۹۹

جهت اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس ۴۱۹۳۴-۰۲۱

جهت اخذ اطلاعات بيشتر به سايتهاي زير مراجعه و یا با شماره تلفن ۳۲۳۳ ۳۱۰۷ -۰۴۱ تماس حاصل فرمايند.

www.tavanir.org.ir       www.Iets.mporg.ir       www.azrec.co.ir     www.setadiran.ir

 

                                                                                                                   روابط عمومی شرکت برق منطقه اي آذربايجان