خرید ۵ دستگاه ثبات

 

 

آگهي تجدید مناقصه عمومي

     شرکت برق منطقه ای آذربایجان در نظر داردخرید ۵ دستگاه ثبات ( فالت رکوردر و ایونت رکوردر ) را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به شماره فراخوان شماره ۲۰۹۹۰۰۱۱۱۹۰۰۰۰۱۲ آدرس الکترونیکی ir.setadiran.www برگزار نماید .

مبلغ تضمين شرکت در مناقصه : ۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ریال بحروف (یک میلیارد ريال) بصورت ضمانتنامه بانكي و يا واريز نقدی بحساب سيبا به شماره ۰۳۰۱۰۰۰۰۴۰۰۱۱۰۶۴۰۶۳۷۶۱۹۰ IR نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامي بنام شركت برق منطقه اي آذربايجان

بهاي فروش اسناد :۲۰۰.۰۰۰ ریال (دویست هزارریال )

جدول زمانی انجام مناقصه

شروع فروش اسناد

از ساعت ۸ صبح مورخ ۲۵/۰۳/۹۹

مهلت دریافت اسناد

تا ساعت ۱۹ عصر مورخ ۳۱/۰۳/۹۹

مهلت بارگذاری پیشنهادات در سامانه ستاد

تا ساعت ۱۰ صبح مورخ ۱۶/۰۴/۹۹

بازگشایی پاکات

ساعت ۱۱ صبح مورخ ۱۶/۰۴/۹۹

جهت اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس ۴۱۹۳۴-۰۲۱

جهت اخذ اطلاعات بيشتر به سايتهاي زير مراجعه و یا با شماره تلفن ۳۲۲۷ ۳۱۰۷ -۰۴۱ تماس حاصل فرمايند.

www.tavanir.org.ir       www.Iets.mporg.ir       www.azrec.co.ir     www.setadiran.ir

 

                                                                                                                   روابط عمومی شرکت برق منطقه اي آذربايجان