مناقصه اجراي عمليات ساختماني احداث اتاق کنترل و ۲۰ کيلوولت و محوطه سازی پست ۲۰/۱۳۲ کيلوولت شهيد سليمي

« جهش توليد »

آگهي تجديد مناقصه عمومي

شرکت برق منطقه ای آذربایجان در نظر دارد مناقصه اجراي عمليات ساختماني احداث اتاق کنترل و ۲۰ کيلوولت و محوطه سازی پست ۲۰/۱۳۲ کيلوولت شهيد سليمي را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به شماره فراخوان ۲۰۹۹۰۰۱۱۱۹۰۰۰۰۱۳ به آدرس الکترونیکی ir.setadiran.www برگزار نماید.

مبلغ تضمين شرکت در مناقصه : 2.965.740.000 ريال بحروف ( دو ميليارد و نهصد و شصت و                                 پنج ميليون و هفتصد و چهل هزار ريال) بصورت ضمانتنامه بانكي و يا واريز نقدی بحساب سيبا به                                      شماره 11۰۱000040۰۱106407144480 IR نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامي ايران بنام شركت برق                   منطقه اي آذربايجان

بهاي فروش اسناد : ۲۰۰.۰۰۰ ریال (دویست هزارریال )

جدول زمانی انجام مناقصه
شروع فروش اسناد از ساعت ۸ صبح مورخ ۳۱/۳/۹۹
مهلت دریافت اسناد تا ساعت ۱۹ عصر مورخ ۳/۴/۹۹
مهلت بارگذاری پیشنهادات در سامانه ستاد تا ساعت ۱۰ صبح مورخ ۱۷/۴/۹۹
بازگشایی پاکات ساعت ۱۱ صبح مورخ ۱۷/۴/۹۹

جهت اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس ۴۱۹۳۴-۰۲۱

جهت اخذ اطلاعات بيشتر به سايتهاي زير مراجعه و یا با شماره تلفن ۳۱۰۷۳۲۳۵-۰۴۱ تماس حاصل فرمايند .

www.tavanir.org.ir       www.Iets.mporg.ir       www.azrec.co.ir     www.setadiran.ir

 

روابط عمومی شرکت برق منطقه اي آذربايجان