تهیه برج ها، احداث فونداسیون و سیستم اتصال زمین، نصب برج ها و سیم کشی ورود خروج خط ۶۳ کیلوولت دومداره میانه- کاغذ کنان در شهرک صنعتی شماره ۲ میانه

 

 

آگهي مناقصه عمومي

شرکت برق منطقه ای آذربایجان در نظر دارد تهیه برج ها، احداث فونداسیون و سیستم اتصال زمین، نصب برج ها و سیم کشی ورود خروج خط ۶۳ کیلوولت دومداره میانه- کاغذ کنان در شهرک صنعتی شماره ۲ میانه را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به شماره فراخوان ۲۰۹۹۰۰۱۱۱۹۰۰۰۰۱۶ آدرس الکترونیکی ir.setadiran.www برگزار نماید .

مبلغ تضمين شرکت در مناقصه : ۲.۴۵۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال بحروف (دو میلیارد و چهارصد و پنجاه میلیون ريال) بصورت ضمانتنامه بانكي و يا واريز نقدی بحساب سيبا به شماره ۱۱۰۱۰۰۰۰۴۰۰۱۱۰۶۴۰۷۱۴۴۴۸۰ IR نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامي بنام شركت برق منطقه اي آذربايجان

بهاي فروش اسناد :۲۰۰.۰۰۰ ریال (دویست هزارریال )

جدول زمانی انجام مناقصه
شروع فروش اسناد از ساعت ۸ صبح مورخ ۳/۴/۹۹
مهلت دریافت اسناد تا ساعت ۱۹ عصر مورخ ۷/۴/۹۹
مهلت بارگذاری پیشنهادات در سامانه ستاد تا ساعت ۱۰ صبح مورخ ۲۲/۴/۹۹
بازگشایی پاکات ساعت ۱۱ صبح مورخ ۲۲/۴/۹۹

جهت اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس ۴۱۹۳۴-۰۲۱

جهت اخذ اطلاعات بيشتر به سايتهاي زير مراجعه و یا با شماره تلفن ۳۲۳۳ ۳۱۰۷ -۰۴۱ تماس حاصل فرمايند.

www.tavanir.org.ir       www.Iets.mporg.ir       www.azrec.co.ir     www.setadiran.ir

 

                                                                                                                  روابط عمومی شرکت برق منطقه اي آذربايجان