رید ۳۰۰۰۰ عدد مقره بشقابی شیشه ای ۱۲۰ کیلونیوتن

 

 

آگهي مناقصه عمومي

     شرکت برق منطقه ای آذربایجان در نظر داردخرید ۳۰۰۰۰ عدد مقره بشقابی شیشه ای ۱۲۰ کیلونیوتن را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به شماره فراخوان شماره 2099001119000015 آدرس الکترونیکی ir.setadiran.www برگزار نماید .

مبلغ تضمين شرکت در مناقصه : ۲.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ریال بحروف (دو میلیارد و پانصد میلیون ريال) بصورت ضمانتنامه بانكي و يا واريز نقدی بحساب سيبا به شماره ۱۱۰۱۰۰۰۰۴۰۰۱۱۰۶۴۰۶۳۷۶۱۹۰ IR نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامي بنام شركت برق منطقه اي آذربايجان

بهاي فروش اسناد :۲۰۰.۰۰۰ ریال (دویست هزارریال )

جدول زمانی انجام مناقصه
شروع فروش اسناد از ساعت ۸ صبح مورخ ۰۴/۰۴/۹۹
مهلت دریافت اسناد تا ساعت ۱۹ عصر مورخ ۰۹/۰۴/۹۹
مهلت بارگذاری پیشنهادات در سامانه ستاد تا ساعت ۱۰ صبح مورخ ۲۳/۰۴/۹۹
بازگشایی پاکات ساعت ۱۱ صبح مورخ ۲۳/۰۴/۹۹

جهت اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس ۴۱۹۳۴-۰۲۱

جهت اخذ اطلاعات بيشتر به سايتهاي زير مراجعه و یا با شماره تلفن ۳۲۲۷ ۳۱۰۷ -۰۴۱ تماس حاصل فرمايند.

www.tavanir.org.ir       www.Iets.mporg.ir       www.azrec.co.ir     www.setadiran.ir

 

                                                                                                                   روابط عمومی شرکت برق منطقه اي آذربايجان