پرسش های متداول

برق مصرفی شامل چه مولفه هایی است؟

ارسال شده در معاونت برنامه ریزی و تحقیقات

برق مصرفی که صورتحساب آن به صورت دوره ای تهیه و برای پرداخت به مشترکین ارسال می گردد شامل مولفه های بهای انرژی (کم باری-میان باری و اوج) بهای دیماند یا قدرت، بهای انرژی راکتیو و بهای فصل می باشد علاوه بر اینها در صورتحسابهای بهای برق مصرفی مبلغی تحت عناوین ارزش افزوده، مالیات یا عوارض نیز درج می شود که از مشترک اخذ و به مبادی مربوط پرداخت می گرددولی جزو بهای برق نیست

- رلهای فصل (فصل تابستان )

- تخفیف 6%  روی ولتاژهای 6۳/۱۳۲ و تخفیف ۱0% روی ولتاژهای ۲۳0/400

- آبونمان

- تفاوت تعرفه انشعاب آزاد (درصورتیکه انشعاب برق به صورت آزاد واگذار شده باشد .)

- تجاوز از قدرت (درصوتیکه بیش از یک دوره مشترک دارای تجاوز از قدرت قراردادی باشد .)

- مصارف غیرصنعتی (درصورت وجود براساس تعاریف تعرفه های برق )

- تفاوت انقضای اعتبار پروانه (درصورت انقضای اعتبار پروانه معتبر جهت استفاده از نرح مخفف)

- مالیات عوارض برق و مالیات بر ارزش افزوده

 

 

انشعاب آزاد چه نوع انشعابی است؟

ارسال شده در معاونت برنامه ریزی و تحقیقات

شرایط واگذاری انشعاب آزاد (به استثناء هزینه های عمومی برقراری انشعاب برق ) مطابق متقاضیان عادی می باشد و فقط هزینه های عمومی برقراری انشعاب پرداخت نمی گردد . متقاضیان انشعاب آزاد به منظور تضمین خرید و پرداخت های آن معرفی می باید متناسب با قدرت انشعاب خود و جهی را با نظر شرکت به عنوان ودیعه پرداخت نموده یا هرگونه تضمین دیگری را که شرکت مناسب تشخیص دهد ارائه نمایند . 

شرایط کاهش موقت قدرت قراردادی کدامند؟

ارسال شده در معاونت برنامه ریزی و تحقیقات

از شرایط کاهش موقت قدرت قراردادی بایستی به لزوم رعایت کاهش برای مدت ۱/۵ سال برای بار اول اشاره کرد به این معنی که اگر مشترک صنعتی قدرت خود را به میزان مورد نظر موقتاکاهش داده است بایستی حداقل به مدت ۱/۵سال قدرت کاهش یافته را رعایت نماید در صورت عدم رعایت تمام صورتحسابهای صادره با قدرت اصلی(کاهش لغو شده منظور می شود) تعدیل خواهند شد از شرایط دیگر کاهش می توان به لزوم پرداخت هزینه های مترتب از جمله هزینه لوازم اندازه گیری در صورت تغییر اشاره کرد.

آیا کاهش موقت قدرت قراردادی برای تمام مشترکین مقدور است؟

ارسال شده در معاونت برنامه ریزی و تحقیقات

کاهش موقت قدرت قراردادی برای مشترکین تعرفه تولید (صنعت و معدن) مقدور بوده و برای برخی انشعابات عمومی به صورت استثنا وموردی نیز اعمال می گردد شرایط لازم برای کاهش موقت قدرت قراردادی در آیین نامه تکمیلی تعرفه های برق بند ۶۳-۴ قید شده است.

مجوزهای لازم برای استفاده از تعرفه های مخفف کدامند؟ آیا ارائه آنها برای بهره مندی از تخفیف ها کافی است؟

ارسال شده در معاونت برنامه ریزی و تحقیقات

مجوزهای لازم برای مشترکین تعرفه های عمومی-کشاورزی و صنعتی در آیین نامه تکمیلی تعرفه های برق که در سایت موجود است بیان گردیده و برای بهره مندی از تعرفه های مخفف برق علاوه بر ارائه مجوزها، تطبیق کاربری مصرف با مجوزهای ارائه شده الزامی است.

برای درخواست افزایش و یا کاهش قدرت چه اقدامی از سوی مشترک صورت می گیرد؟

ارسال شده در معاونت برنامه ریزی و تحقیقات

مشترکی که قدرت انشعاب خود را حسب نیاز خود کاهش یا افزایش می دهد بایستی به ترتیب مندرج در بند ۱ به واحدهای ذیربط مراجعه و کتباً درخواست خود را تسلیم تا مراحل انجام کار برای تغییر در انشعاب مشترک در شرکتها صورت گیرد.

فرآیند اخذ انشعاب برق چگونه خواهد بود؟

ارسال شده در معاونت برنامه ریزی و تحقیقات

با توجه مراحل درخواست انشعاب (فرآیند فروش انشعاب مندرج در سایت)پس از تکمیل فرم درخواست تامین برق و تایید کارشناس مربوطه مبنی بر کفایت تکمیل و مدارک مورد لزوم و برگزاری جلسه بازدید از محل درخواست تامین برق ،موضوع در جلسات کمیسیونهای مصارف سنگین که به صورت ماهانه در محل شرکت تشکیل می شود مطرح و پس از بررسی بر اساس ماده ۷۱-۴ و ۷۲-۴ آیین نامه تکمیلی تعرفه های برق اقدام و شرایط اولیه نحوه تامین برق کتبا اعلام می گردد.

برای درخواست انشعاب برق چه باید کرد؟

ارسال شده در معاونت برنامه ریزی و تحقیقات

انشعابات از نظر قدرت به دو نوع انشعاب آمپری و دیماندی تقسیم می گردد.برای خرید انشعاب از نوع آمپری بایستی به نزدیکترین واحد شرکت توزیع برق در نزدیکترین محل مورد درخواست انشعاب مراجعه کرد.در مورد انشعابات دیماندی نیز تا قدرت ۷ مگاوات به واحدهای شرکتهای توزیع و بالای هفت مگاوات به شرکت برق منطقه ای مراجعه شود.

 - درصورتی که انشعاب برق مورد درخواست در سطح ولتاژ فوق توزیع یا انتقال باشد می بایست نسبت به تکمیل فرم درخواست انشعاب (مندرج در سایت) اقدام و پس از ارسال از دفتر خدمات مشترکین و مدیریت مصرف و وصول درآمد پیگیری گردد.

آیا کارآموز قبول می کنید ؟

ارسال شده در روابط عمومی

لطفا با مراجعه به سایت www.azrec.co.ir و یا مراجعه حضوری به دفتربرنامه ریزی منابع انسانی وآموزش شرکت اطلاعات لازم را کسب نمایید.