دفترخدمات مشترکین و مدیریت مصرف و وصول درآمد

- اجراي آيين نامه ها ، دستورالعمل ها ، مقررات و ساير الزامات قانوني در مورد كيفيت و ايمني.

- تنظيم قراردادهاي فروش انشعاب برق و خدمات پس از فروش براساس آيين نامه تكميلي تعرفه هاي برق و بخشنامه هاي جاري وزارت نيرو و شركت مادر تخصصي توانير در سطح ولتاژ ۶۳ كيلوولت و بالاتر.

- پذيرش متقاضيان درخواست برق ، تغيير در قدرت قراردادي ، تفكيك ، ادغام ، جمع آوري انشعاب ، ايجاد سابقه ، نگهداري و بايگاني سوابق و پرونده ها ، اخذ اطلاعات كاركرد لوازم اندازه گيري مشتركين اختصاصي بصورت ماهيانه ، صدور و توزيع صورتحسابهاي مشتركين و پيگيري وصول مطالبات از متقاضيان و مشتركين (در حوزه فروش انشعاب و انرژي) در چهارچوب مقررات و آيين نامه تكميلي تعرفه هاي برق در سطح ولتاژ ۶۳ كيلوولت و بالاتر.

- رعايت كليه دستورالعمل ها و روش ها سامانه مديريت امنيت اطلاعات (ISMS).

- تهيه گزارشات ، آمار و اطلاعات مورد نياز دروني سازماني و شركت مادر تخصصي توانير و مراجع نظارتي و بازرسي با هماهنگي مبادی ذیربط.

- انجام ساير وظايف محوله مربوطه.

ضمائم:
این فایل را دانلود کنید (آئین نامه ایمنی در عملیات انتقال نیروی برق مشترکین اختصاصی 980526.PDF)آئین نامه ایمنی در عملیات انتقال نیروی برق مشترکین اختصاصی ۹۸۰۵۲۶.PDF۸۹۳ کیلوبایت
این فایل را دانلود کنید (ترانزیت انرژی برق مصارف صنعتی با قدرت بیش از 5 مگاوات موضوع نامه شماره 2612-11 مورخ 980514 شرکت توانیر.pdf)ترانزیت انرژی برق مصارف صنعتی با قدرت بیش از ۵ مگاوات موضوع نامه شماره ۲۶۱۲-۱۱ مورخ ۹۸۰۵۱۴ شرکت توانیر.pdf۷۵۱ کیلوبایت
این فایل را دانلود کنید (خدمات مشترکین.pdf)ضرورت آمادگی مشترکین حساس برای تامین برق اضطراری ۱۰۳ کیلوبایت
این فایل را دانلود کنید (ابلاغ تعرفه های برق از تاریخ 98.02.01.pdf)ابلاغ تعرفه های برق از تاریخ ۹۸.۰۲.۰۱.pdf۳۸۱۸ کیلوبایت
این فایل را دانلود کنید (ابلاغیه هزینه های برقراری انشعاب.pdf)ابلاغیه هزینه های برقراری انشعاب.pdf۱۷۱۷ کیلوبایت
این فایل را دانلود کنید (ضرورت آمادگی مشترکین حساس.pdf)ضرورت آمادگی مشترکین حساس.pdf۲۰۹۲ کیلوبایت
این فایل را دانلود کنید (ضرورت آمادگي مشترکين حساس.pdf)ضرورت آمادگی مشترکین حساس ۲۷ کیلوبایت
این فایل را دانلود کنید (ابلاغ تعرفه های برق از تاریخ  1397.02.01.PDF)ابلاغ تعرفه های برق از تاریخ ۱۳۹۷.۰۲.۰۱.PDF۲۲۳۳ کیلوبایت
این فایل را دانلود کنید (ابلاغ تعرفه های برق از تاریخ  1396.12.01.PDF)ابلاغ تعرفه های برق از تاریخ ۱۳۹۶.۱۲.۰۱.PDF۷۲۰۵ کیلوبایت
این فایل را دانلود کنید (نمونه الحاقیه قرارداد مشترکین موجود.pdf)نمونه الحاقیه قرارداد مشترکین موجود.pdf۲۱۲ کیلوبایت
این فایل را دانلود کنید (نامه توانیر- رویه های جدید فروش برق.pdf)نامه توانیر- رویه های جدید فروش برق.pdf۵۳۲ کیلوبایت
این فایل را دانلود کنید (فلوچارت آغاز فعالیت مشترکین موجود.pdf)فلوچارت آغاز فعالیت مشترکین موجود.pdf۱۹۸ کیلوبایت
این فایل را دانلود کنید (فلوچارت اخذ گواهی ظرفیت.pdf)فلوچارت اخذ گواهی ظرفیت.pdf۱۵۱ کیلوبایت
این فایل را دانلود کنید (فرآیندنحوه عمل درمورد مشترکین موجود.pdf)فرآیندنحوه عمل درمورد مشترکین موجود.pdf۱۵۴ کیلوبایت
این فایل را دانلود کنید (فرآیند نحوه عمل درمورد متقاضیان 5.pdf)فرآیند نحوه عمل درمورد متقاضیان ۵.pdf۱۱۶ کیلوبایت
این فایل را دانلود کنید (فرآیند نحوه شرکت در معاملات بورس.pdf)فرآیند نحوه شرکت در معاملات بورس.pdf۲۹۹ کیلوبایت
این فایل را دانلود کنید (جدول هزینه های برقراری انشعاب برق.pdf)جدول هزینه های برقراری انشعاب برق۴۷۶ کیلوبایت
این فایل را دانلود کنید (balaye 5 megavat.pdf)شرایط تامین برق برای متقاضیان بالای پنج مگاوات۳۷ کیلوبایت
این فایل را دانلود کنید (tarefe950624.pdf)تعرفه های برق و شرایط عمومی آنها سال ۹۵/۰۵/۰۱۱۶۲ کیلوبایت
این فایل را دانلود کنید (mosavabe HV.pdf)مصوبه هیئت وزیران در خصوص متقاضیان بالای پنج مگاوات۲۷ کیلوبایت
این فایل را دانلود کنید (bakhshnameh.pdf)ابلاغ شرایط تامین برق مشترکین صنعتی از طریق انعقاد قرارداد دوجانبه۲۳۷ کیلوبایت