فرم های خدمات مشترکین

 مشترک/ متقاضی محترم شرکت برق منطقه ای آذربایجان:

 به استحضار می رساند شرکت برق منطقه ای آذربایجان پس از اجرای قانون استقلال شرکتهای توزیع نیروی برق (سال 1386) مسئولیت پاسخ گوئی به درخواست های انشعاب برق متقاضیان در سطح ولتاژ 63 کیلوولت و بالاتر ( با قدرت 7 مگاوات و بالاتر ) را برعهده گرفته است. براین اساس دریافت تقاضای انشعاب،بررسی فنی و اعلام شرایط فنی و مالی تامین برق متقاضیان (پس از اخذنظر شرکت مادر تخصصی توانیر براساس مواد 71-4 و 72-4 آیین نامه تکمیلی تعرفه های برق) ، تحویل انشعاب و صدور صورتحساب و وصول بهای برق مصرفی این دسته از مشترکین برعهده شرکت برق منطقه ای آذربایجان است. محدوده جغرافیایی مسئولیت شرکت برق منطقه ای آذربایجان استانهای آذربایجانشرقی،آذربایجانغربی و اردبیل می باشد. علی ایحال دریافت تقاضا از طریق حضوری ، مکاتبه ، سایت شرکت برق منطقه ای آذربایجان به آدرس  www.azrec.co.ir و یا از طریق پنجره واحد سرمایه گذاری استان آذربایجانشرقی نیز صورت می گیرد.

 خواهشمند است در صورت داشتن هرگونه درخواست انشعاب برق پس از مطالعه فرآیند فروش انشعاب/ خدمات پس ازفروش دفتر خدمات مشترکین و مدیریت مصرف و وصول انرژی نسبت به تکمیل فرم ضمیمه به همراه نامه پوششی با تائید و مهرشرکت اقدام و به آدرس ذیل ارسال نمائید:

تبریز-جنب باغلارباغی- ساختمان شرکت برق منطقه ای آذربایجان- طبقه پنجم

 دفتر خدمات مشترکین و مدیریت مصرف و وصول درآمد -شماره تلفاکس : 33280994_041

همچنین در صورت نیاز می توانید جهت کسب اطلاعات با شماره تلفنهای ذیل تماس حاصل فرمائید:

33285181 _041 داخلی:  3024 – 3028 – 3440 - 3442

اطلاع رسانی خدمات الکترونیکی :

فرم های الکترونیکی

قوانین ، تعرفه ها و آیین نامه ها

فرآیند ها

 

خدمات شناسنامه دار شرکت برق منطقه ای آذربایجان

خدمات مشترکین(۱۴۶۶۱۳۰۳۰۰۰)

عنوان خدمت( کد شناسه)

عنوان زیر خدمت

شناسنامه زیر خدمت

دانلود فرم

بستر ارائه خدمت

دریافت پیشنهادات مردمی در ارتباط با بهبود ارائه خدمت

توافق نامه سطح خدمت

خدمات مشترکین(۱۴۶۶۱۳۰۳۰۰۰)

درخواست انصراف قبل از برقراری انشعاب

۱۳۰۳۱۴۶۶۱۰۰

فرم مربوطه

Tel Web mail  polling بیانیه سطح توافق خدمت

تغییر مکان داخلی

۱۳۰۳۱۴۶۶۱۰۱

فرم مربوطه

Tel Web mail  polling

 

 عدم مصداق

نصب مجدد انشعاب

۱۳۰۳۱۴۶۶۱۰۲

فرم مربوطه

Tel Web mail  polling بیانیه سطح توافق خدمت

جمع آوری موقت انشعاب

۱۳۰۳۱۴۶۶۱۰۳

فرم مربوطه

Tel Web mail  polling  بیانیه سطح توافق خدمت

جمع آوری دایم انشعاب

۱۳۰۳۱۴۶۶۱۰۴

 فرم مربوطه

 Tel  Web  mail  polling  بیانیه سطح توافق خدمت

اصلاح اطلاعات

۱۳۰۳۱۴۶۶۱۰۵

فرم مربوطه

Tel Web mail  polling  بیانیه سطح توافق خدمت

اصلاح نام

۱۳۰۳۱۴۶۶۱۰۶

فرم مربوطه

Tel Web mail  polling  بیانیه سطح توافق خدمت

تغییر نام

۱۳۰۳۱۴۶۶۱۰۷

فرم مربوطه

Tel Web mail  polling  بیانیه سطح توافق خدمت

آزمایش کنتور

۱۳۰۳۱۴۶۶۱۰۸

 فرم مربوطه

 Tel  Web  mail  polling  بیانیه سطح توافق خدمت
اصلاح سرویس انشعاب ۱۳۰۳۱۴۶۶۱۰۹   فرم مربوطه  Tel  Web  mail  polling  عدم مصداق
قطع موقت انشعاب  ۱۳۰۳۱۴۶۶۱۱۰  فرم مربوطه   Tel  Web  mail  polling  بیانیه سطح توافق خدمت
وصل مجدد انشعاب  ۱۳۰۳۱۴۶۶۱۱۱  فرم مربوطه   Tel  Web  mail  polling  بیانیه سطح توافق خدمت

 

 

Read more

رسیدگی به درخواست انشعاب و تغییر قدرت(۱۴۶۷۱۲۰۲۰۰۰)

عنوان خدمت( کد شناسه)

عنوان زیر خدمت

شناسنامه زیر خدمت

دانلود فرم

بستر ارائه خدمت

نظر سنجی

توافق نامه سطح خدمت

رسیدگی به درخواست انشعاب و تغییر قدرت (۱۴۶۷۱۲۰۳۰۰۰(

افزایش آمپر

۱۳۰۳۱۴۶۷۱۰۰

فرم مربوطه

Tel Web mail  polling  بیانیه سطح توافق خدمت

درخواست کاهش آمپر

۱۳۰۳۱۴۶۷۱۰۱

فرم مربوطه

Tel Web mail  polling بیانیه سطح توافق خدمت 

درخواست انشعاب آمپری

۱۳۰۳۱۴۶۷۱۰۲

فرم مربوطه

Tel Web mail  polling  بیانیه سطح توافق خدمت

تفکیک یا ادغام انشعاب

۱۳۰۳۱۴۶۷۱۰۳

فرم مربوطه

Tel Web mail  polling  بیانیه سطح توافق خدمت

واگزاری 

۱۳۰۳۱۴۶۷۱۰۴

فرم مربوطه

Tel Web mail  polling

 

عدم مصداق

 

 

Read more

خدمات صورت حساب قبض(۱۴۶۵۱۲۰۳۰۰۰)

عنوان خدمت( کد شناسه)

عنوان زیر خدمت

شناسنامه زیر خدمت

دانلود فرم

بستر ارائه خدمت

نظر سنجی

توافق نامه سطح خدمت

خدمات صورت حساب قبض (۱۴۶۵۱۲۰۳۰۰۰(

تسویه حساب

۱۳۰۳۱۴۶۵۱۰۰

فرم مربوطه

Tel Web mail  polling  بیانیه سطح توافق خدمت

تسویه بدهی

۱۳۰۳۱۴۶۵۱۰۱

فرم مربوطه

Tel Web mail  polling  بیانیه سطح توافق خدمت

تغییر تعرفه

۱۳۰۳۱۴۶۵۱۰۲

فرم مربوطه

Tel Web mail  polling  بیانیه سطح توافق خدمت

صدور قبض المثنی

۱۳۰۳۱۴۶۵۱۰۳

فرم مربوطه

Tel Web mail  polling  بیانیه سطح توافق خدمت

بررسی صورت ‌حساب

۱۳۰۳۱۴۶۵۱۰۴

فرم مربوطه

Tel Web mail  polling بیانیه سطح توافق خدمت 

سوابق مصارف و صورت حساب

۱۳۰۳۱۴۶۵۱۰۵

فرم مربوطه

Tel Web mail  polling بیانیه سطح توافق خدمت 

سوابق پرداخت

۱۳۰۳۱۴۶۵۱۰۶

فرم مربوطه

Tel Web mail  polling  بیانیه سطح توافق خدمت

 

 

Read more