فرم درخواست انشعاب برق (حقوقی)

مقدار وارد شده صحیح نمی باشد
مقدار وارد شده صحیح نمی باشد
مقدار وارد شده صحیح نمی باشد
مقدار وارد شده صحیح نمی باشد
مقدار وارد شده صحیح نمی باشد
شماره تلفن همراه مورد نظر معتبر نمیباشد
مقدار وارد شده صحیح نمی باشد
مقدار وارد شده صحیح نمی باشد
مقدار کد پستی وارد شده صحیح نمی باشد
مقدار وارد شده صحیح نمی باشد
مقدار وارد شده صحیح نمی باشد
مقدار وارد شده صحیح نمی باشد
مقدارکد پستی وارد شده صحیح نمی باشد
مقدار وارد شده صحیح نمی باشد
مقدار وارد شده صحیح نمی باشد
مقدار وارد شده صحیح نمی باشد
مقدار وارد شده صحیح نمی باشد
مقدار وارد شده صحیح نمی باشد
مقدار وارد شده صحیح نمی باشد
متقاضی محترم: شرکت برق منطقه ای آذربایجان مسئولیت فروش و خدمات پس از فروش انشعابات برق در سطح ولتاژ ۶۳ کیلوولت و بالاتر و همچنین ۷۰۰۰ کیلووات و بالاتر را در سه استان آذربایجان شرقی، غربی و اردبیل بر عهده دارد
مقدار وارد شده صحیح نمی باشد
مقدار وارد شده صحیح نمی باشد
نحوه تامین برق براساس مقررات جاری و به استناد آیین نامه تکمیلی تعرفه های برق اعلام میگردد
مقدار وارد شده صحیح نمی باشد
مقدار وارد شده صحیح نمی باشد
فایل اجباری است
تصویر امنیتی
به روز رسانی تصویر مقدار وارد شده صحیح نمی باشد

تایید اطلاعات ثبت شده

مقدار ناا معتبر