هزینه های عمومی برقراری انشعاب برق(اتصال به شبکه)به صورت علی الحساب از تاريخ ۱۳۹۷/۱۰/۰۵


قدرت درخواستی(کیلو وات):
هزینه های عمومی برقراری انشعاب برق (ریال)

هرگونه هزینه های دیگر (فیدراختصاصی، مشارکت و حق السهم و تعهدات مالی و فنی متقاضی ) پس از تعیین نحوه تامین برق(اتصال به شبکه) اعلام می گردد.

قابل واریز به شماره ۴۰۰۱۱۰۶۴۰۴۰۲۳۱۴۱ تمرکز وجوه درآمد حق انشعاب نزد بانک مرکزي جمهوري اسلامي بنام شرکت برق منطقه ای آذربایجان