برنامه ریزی فنی و برآوردبار

شرح وظايف دفتر برنامه ریزی فنی و برآورد بار

- اجرای آئين نامه ها , دستورالعمل­ها , مقررات و ساير الزامات قانونی درمورد کيفيت و ايمنی .

- بررسی و مطالعه وضعيت شبکه های توزيع و فوق توزيع و انتقال نيرو و توليد .

- بررسی ميزان افت انرژی در شبکه های توزيع و انتقال

- بررسی گزارش­های مربوط به شبکه­ها ، پستها ، نيروگاهها و خطوط انتقال نيرو و برآورد نياز شرکت به لحاظ توسعه در آينده

- تهيه گزارش مربوط به برآورد بار و انرژی مورد نياز شرکت .

- تهيه جداول مربوط به تبادل انرژی الکتريکی با کشورهای همسايه .

- تهيه گزارشات فنی و مالی و ... توجيهی طرحها توسط نوسازی .

-بررسی گزارشهای مربوط به ايجاد و احداث و توسعه شبکه های توزيع ، فوق توزيع . انتقال ، پستها و نيروگاهها و برنامه ريزی و تعيين اولويت فنی و اقتصادی احداث پستها ، خطوط و نيروگاهها با توجه به نياز منطقه عملياتی شرکت

-بررسی گزارشهای پيشرفت فيزيکی ماهانه پروژه های انتقال ، توزيع و توليد و تطبيق آن با برنامه زمانبندی شده و توصيه های لازم به مجريان طرحها در صورت لزوم .

-ملاحظه نتايج بازديدهای دوره ای از پيشرفت فيزيکی پروژه های توليد ، انتقال و توزيع و کنترل زمانی پيشرفت آنها و اعلام گزارشات لازم به مجريان طرحها درصورت لزوم .

-بررسی گزارشات مالی مربوط به جذب ريالی پروژه­های انتقال ، توزيع و توليد در پريود زمانی­های مختلف و توصيه های لازم به مجريان طرحها در صورت لزوم .

- به روز نمودن وضعيت اعتباری و زمانی پروژه ها و تکميل موافقت نامه های اصلاحی .

- مطالعات وضعیت شبکه

- جمع آوری اطلاعات و اندازه گیری افت انرژی

- تهیه اطلاعات برآورد بار و انرژی

- مطالعه و ارایه نحوه تامین برق متقاضی

- تهیه گزارشات احداث و توسعه شبکه