بودجه

شرح وظایف دفتر بودجه

- اجرای آئين نامه ها , دستورالعملها , مقررات و ساير الزامات قانونی درمورد کيفيت و ايمنی .

-تنظيم بودجه جاری ـ سرمايه ای ـ نقدی و دريافت موافقت نامه های طرح های عمرانی و اصلاحي های مربوطه از مجريان طرح ها و اقدام برای مبادله با سازمانهای ذيربط .

-ابلاغ اعتبار مصوب مجمع عمومی به امور مالی باتوجه به برنامه های مدون و بودجه تفصيلی پيش بينی شده جهت هزينه های جاری و طرح های سرمايه گذاری 

- جمع آوری کلیه اطلاعات لازم جهت تهیه و تنظیم بودجه جاری شرکت

- جمع آوری کلیه اطلاعات لازم جهت تیهی و تنظیم بودجه سرمایه ای شرکت

- جمع آوری اطلاعات لازم جهت تهیه و تنظیم بودجه نقدی شرکت