دفتر تحقیقات و کنترل کیفیت تجهیزات

صنعت برق زیر بنای رشد و توسعه همه جانبه و پایدار زمینه های دیگر جامعه تلقی میشود لذا جهت تحکیم و استمرار تولید ،  انتقال و توزیع انرژی الکتریکی ضروری است به مسئله تحقیقات بعنوان عامل حل و فصل مسائل و مشکلات صنعت برق و تولید فن آوریهای نوین به منظور خودکفایی توجه شود . در راستای انجام مطالعات و تحقیقات کاربردی و توسعه ای در صنعت برق که از جمله نیازهای اصلی این صنعت به منظور ارتقای عملکرد آن، اقتصادی نمودن فعالیتها در زنجیره تولید،انتقال و توزیع انرژی الکتریکی و افزایش رضایت مشترکین برق می باشد دفتر تحقیقات برق آذربایجان تمامی سعی و تلاش خود را در تعریف پروژه های تحقیقاتی کاربردی مطابق با نیازهای صنعت برق آذربایجان ،  تشویق و ترغیب متخصصین صنعت برق آذربایجان ، محققین و اساتید دانشگاهها برای تعریف پروژه و ارائه مقالات علمی و تحقیقاتی در کنفرانس ها و همایش ها ،  برقراری ارتباط تنگاتنگ با دانشگاهها ،  برگزاری و شرکت در همایش ها و نمایشگاههای تخصصی تحقیقاتی ،  حمایت از بکارگیری نتایج پروژه های تحقیقاتی و توسعه فن آوری ساخت تجهیزات الکتریکی معطوف نموده است که با توجه به توانمندیها و قابلیت های علمی و تحقیقاتی موجود در منطقه با استقبال و موفقیت های روزافزونی مواجه شده است.

اخبار :

        1- دریافت لوح تقدیر بابت مشارکت و حضور فعال در نمایشگاه جانبی دومین همایش ارتباط صنعت برق و دانشگاهها

        2- دریافت لوح تقدیر  و کسب رتبه ممتاز در دومین دوره ارزیابی منافع حاصل از کاربرد پروژه های تحقیقاتی در سطح شرکتهای برق منطقه ای - شهریور 1389

        3- دریافت لوح تقدیر و کسب رتبه ممتاز در اولین دوره ارزیابی منافع حاصل از کاربرد پروژه های تحقیقاتی در سطح شرکتهای برق منطقه ای - آذر 1387