فناوری ارتباطات ومدیریت اطلاعات

شرح وظایف دفتر فناوری ارتباطات و مديريت اطلاعات  

- اجرای آئين نامه ها , دستورالعملها , مقررات و ساير الزامات قانونی درمورد کيفيت و ايمنی .

- جمع آوری اطلاعات , تحليل و طراحی سيستمهای اطلاعاتی مناسب درجهت برآورد نيازهای اطلاعاتی در سطح شرکت .

- نظارت بر برنامه ریزی تشکیل و تکمیل بانک اطلاعاتی

- نظارت بر حسن اجرای عملیات پشتیبانی از سیستم های اطلاعاتی

- نظارت بر فعالیت های راهبردی سیستم

- تشکيل و تکميل بانک اطلاعاتی شرکت در زمينه های مختلف .

- ارائه روشهای مناسب درجهت بروز بودن و مناسب بودن اطلاعات و قابل دسترس بودن آنها در مواقع نياز .

- اخذ بموقع آمار و اطلاعات از امورها و واحدهای مختلف شرکت

- تهيه گزارشهای آماری و تحليلی .

- بررسی و اعمال نظر درخصوص تهيه سخت افزار و نرم افزارهای مورد نياز با درنظر گرفتن موارد نياز و در جهت کاهش هزينه ها و استفاده بهينه از آنها

- نگهداری وب سایت شرکت

- امکان سنجی جایگزینی و یا ارتقاء تجهیزات شبکه موجود

- تهیه مشخصات فنی سخت افزار ها و تجهیزات