اطلاعات مدیریت و آمار

آمار را باید علم و عمل استخراج ، بسط و توسعه دانشهای تجربی انسانی با استفاده از روشهای گردآوری ، تنظیم ، پرورش و تحلیل داده های تجربی دانست. از جملهء مهمترین اهداف آمار ، می توان تولید بهترین اطلاعات از داده های موجود و سپس استخراج دانش آن اطلاعات را ذکر کرد. به همین علت است که برخی از منابع ، آمار را شاخه ای از نظریهء تصمیمها بشمار می آورند ، از این رو تصمیم گیری بعنوان مهمترین وظیفه مدیریت در تمامی سطوح مدیران و سرپرستان سازمانی و حتی در زندگانی روز مره بشری وجود دارد . تصمیمات مدیران عالی نیز در ارتباط با برنامه ریزیهای طویل المدت استراتژیک بر اساس آمار و اطلاعات میسر میباشد. لذا ارائه آمار و اطلاعات وارقام صحیح و بموقع در تصمیم گیریها و برنامه ریزیهای سازمانی و کشوری نقش بسزایی دارد، در این راستا در صنعت برق نیز این وظیفه مهم به دفاتر آمار و اطلاعات مدیریت شرکتهای برق منطقه ای آذربایجان واگذار گردیده است.

از وظایف مهم این دفتر میتوان موارد زیر را نام برد:

۱- جمع آوری نیازهای اطلاعاتی در سطح شرکت و طراحی سیستم اطلاعاتی بهینه ومناسب

۲- جمع آوری کلیه آمار و اطلاعات مربوط تولید ، انتقال ، دیسپاچینگ منطقه ای ، انرژیهای تامین نشده ، ... بررسی ، طبقه بندی ، حفظ و تجزیه و تحلیل آنها برای تشکیل و تکمیل بانک اطلاعاتی شرکت توسط نرم افزارهای کاربردی

۳- تهیه بولتن های آماری دوماهه ، عملکرد سالانه شرکت

۴- تهیه و ارسال آمار و اطلاعات مورد نیاز واحدهای ذیربط در شرکت توانیر و وزارت نیرو