بولتن های آماری شرکت

بولتن های آماری شرکت 

ضمائم:
این فایل را دانلود کنید (Boltan 97_opt.pdf)بولتن آماری صنعت برق آذربایجان درانتهای سال ۱۳۹۷۲۰۵۳ کیلوبایت
این فایل را دانلود کنید (Boltan 97-10.pdf)بولتن آماری صنعت برق آذربایجان در ده ماهه سال ۱۳۹۷۲۸۷۰ کیلوبایت
این فایل را دانلود کنید (Boltan 97-08.pdf)بولتن آماری صنعت برق آذربایجان در هشت ماهه سال ۱۳۹۷۲۹۴۸ کیلوبایت
این فایل را دانلود کنید (Boltan 97-06.pdf)بولتن آماری صنعت برق آذربایجان در شش ماهه اول ۱۳۹۷۲۸۹۷ کیلوبایت
این فایل را دانلود کنید (Boltan 97-04.pdf)بولتن آماری صنعت برق آذربایجان در چهارماهه اول سال ۱۳۹۷۲۷۵۱ کیلوبایت
این فایل را دانلود کنید (Boltan12.pdf)بولتن آماری صنعت برق آذربایجان در سال ۱۳۹۶۱۶۰۹ کیلوبایت
این فایل را دانلود کنید (Eslahi_Boltan08.pdf)بولتن آماری صنعت برق آذربایجان در هشت ماهه اول ۱۳۹۶۱۹۸۳ کیلوبایت
این فایل را دانلود کنید (boltan06.pdf)بولتن آماری صنعت برق آذربایجان در ۶ ماهه اول سال سال ۹۶۲۱۶۲ کیلوبایت
این فایل را دانلود کنید (boltan_04.pdf)بولتن آماری صنعت برق آذربایجان در چهارماهه اول سال ۱۳۹۶۱۵۶۷ کیلوبایت
این فایل را دانلود کنید (9512a.pdf)بولتن آماری صنعت برق آذربایجان در سال ۱۳۹۵۴۷۳۰ کیلوبایت
این فایل را دانلود کنید (95 09.pdf)بولتن آماری صنعت برق آذربایجان در ۹ماهه سال ۱۳۹۵۱۷۱۹ کیلوبایت
این فایل را دانلود کنید (9506.pdf)بولتن اماری صنعت برق آذربایجان در ۶ماهه اول سال ۱۳۹۵۴۹۳۹ کیلوبایت
این فایل را دانلود کنید (95 04.pdf)بولتن اماری ضنعت برق آذربایجان در ۴ ماهه اول سال ۱۳۹۵۳۱۸۳ کیلوبایت
این فایل را دانلود کنید (94 12.pdf)بولتن آماري صنعت برق آذربايجان در سال ۹۴۱۱۳۴۷ کیلوبایت
این فایل را دانلود کنید (94 08.pdf)بولتن آماري صنعت برق آذربايجان در هشت ماهه سال ۱۳۹۴۷۷۴۹ کیلوبایت
این فایل را دانلود کنید (94 4.pdf)بولتن اماری ضنعت برق آذربایجان در ۴ ماهه اول سال ۱۳۹۴۳۳۱۰ کیلوبایت
این فایل را دانلود کنید (Copy of bultan93 for int.pdf)بولتن آماری صنعت برق آذربایجان ۱۲ ماهه سال ۱۳۹۳۲۲۱۹ کیلوبایت
این فایل را دانلود کنید (b.PDF)بولتن آماری صنعت برق آذربایجان در ده ماهه سال ۱۳۹۳۳۳۵ کیلوبایت
این فایل را دانلود کنید (boltan.PDF)بولتن آماری صنعت برق آذربایجان در هشت ماهه سال ۱۳۹۳۳۲۸ کیلوبایت
این فایل را دانلود کنید (boltan93.PDF)بولتن آماری صنعت برق آذربایجان در شش ماهه اول سال ۱۳۹۳۳۲۲ کیلوبایت
این فایل را دانلود کنید (بولتن آماری 4 ماهه اول سال 1393.pdf)بولتن آماری صنعت برق آذربایجــان درچهار ماهه اول سال ۱۳۹۳۳۱۲ کیلوبایت
این فایل را دانلود کنید (1z.doc)بولتن آماری صنعت برق آذربایجــان در دو ماهه اول سال ۱۳۹۳۵۵۵ کیلوبایت