تعاریف و اقلام آماری - بخش برق

ارزش حرارتی : ارزش حرارتی، عبارت است از مقدار انرژی حرارتی (کیلوکالری یا B.T.U) که از سوختن یک واحد جرم ایجاد می‌شود.

انرژی نهایی : انرژی نهایی، عبارت است از حامل‌های انرژی که در دسترس مصرف‌کننده نهایی قرار می‌گیرد و در آخرین سیستم تبدیل انرژی به کار می‌رود.

انشعاب برق : انشعاب برق، عبارت از خطوط سرویس و و سایل اندازه‌گیری مربوط به تامین برق متقاضی است.

انشعاب برق فشار قوی : انشعاب برق فشارقوی، عبارت از انشعاب برق با ولتاژ اسمی بیشتر از ۳۸۰ ولت است.

انشعاب برق فشار ضعیف : انشعاب برق فشار ضعیف، عبارت از انشعاب برق یک یا سه فاز با ولتاژ اسمی ۲۲۰ تا ۳۸۰ ولت است که بدون واسطه ترانسفورماتور به مشترک تحویل می‌شود.

ایستگاه انتقال نیرو : ایستگاه انتقال نیرو، ایستگاهی است شامل تعدادی ترانسفورماتور که برای انتقال برق بین سیستم‌هایی سطوح مختلف ولتاژ، هماهنگی لازم را ایجاد می‌کند.

ایستگاه توزیع نیرو : ایستگاه توزیع نیرو، ایستگاهی برای تبدیل ولتاژ بالا و پایین در سیستم‌ها و شبکه‌هاست.

بازده : بازده، عبارت است از نسبت انرژی حاصل از یک کیلووات ساعت برق (به کیلو گالری) به ارزش حرارتی سوخت مصرفی به ازای یک کیلووات ساعت برق تولید شده.

تلفات شبکه/ سیستم : تلفات شبکه/ سیستم، عبارت است از تلفات انرژی که در خطوط انتقال و توزیع در یک شبکه یا سیستم معین پدیدار می‌شود. تلفات ترانسفورماتورها جزو تلفات انتقال و توزیع منظور می‌شود.

تولید انرژی ناویژه : تولید انرژی ناویژه، عبارت است از تولید انرژی الکتریکی که در سرهای برونداد ژنراتورهای اصلی اندازه‌گیری می‌شود.

تولید انرژی ناخالص رجوع شود به تولید انرژی ناویژه.

تولید انرژی ویژه : تولید انرژی ویژه، عبارت است از تولید انرژی برق ناویژه منهای مصرف داخلی نیروگاه‌ها در یک دوره معین.

تولید انرژی خالص : رجوع شود به تولید انرژی ویژه.

حداکثر بار : حداکثر بار، بیشترین توان مصرف شده در یک ناحیه، منطقه، استان و کشور در یک دوره زمانی معین است.

خط انتقال نیرو : خط انتقال نیرو، خطی است که انرژی برق تولید شده را با ولتاژهای ۲۳۰ و ۴۰۰ کیلوولت از خود عبور می‌دهد.

خط فوق انتقال نیرو : خط فوق انتقال نیرو، خطی است که انرژی برق تولید شده را با ولتاژهای ۶۳ و ۱۳۲ کیلوولت از خود عبور می‌دهد.

خط توزیع نیرو : خط توزیع نیرو، خطی است که انرژی برق تولید شده را با ولتاژهای فشار متوسط ۱۱، ۲۰ و ۳۳ کیلوولت و ولت‌های فشار ضعیف ۲۲۰ و ۳۱۰ ولت از خود عبور می‌دهد.

خارج از شبکه سراسری : خارج از شبکه سراسری، عبارت است از مجموعه‌ای از مراکز تولید و مصرف، هرچند به هم متصل باشند اما به یک شبکه سراسری متصل نبوده و امکان تبادل انرژی با شبکه سراسری را ندارند.

شدت انرژی : شدت انرژی، میزان انرژی مصرف شده به ازای هر واحد تولید است.

شبکه سراسری : شبکه سراسری، عبارت است از کلیه نقاط تولید نیرو و نقاط مصرف برق کشور که به وسیله خطوط انتقال نیرو به یکدیگر وصل شده و در آن تبادل انرژی صورت می‌گیرد.

ظرفیت ذخیره : ظرفیت ذخیره، مجموع ذخیره سرد، ذخیره داغ و ذخیره گردان آماده به‌کاری را گویند که در صورت کمبود می‌تواند وارد مدار شود.

ظرفیت نامی : ظرفیت نامی، توان پیوسته‌ای است که پیمان و سفارش و طراحی مولد برق براساس آن صورت می‌گیرد و در لوحه ویژگی‌های فنی سازنده ذکر می‌شود.

ظرفیت علمی مولد : ظرفیت عملی مولد، عبارت از بیشترین توان قابل دست‌یابی از یک مولد برق یا یک نیروگاه باتوجه به شرایط محل نصب

متقاضی انرژی : متقاضی انرژی، شخص حقیقی یا حقوقی است که درخواست استفاده از حامل‌های انرژی را به تولید یا تامین‌کنندگان آن ارائه می‌نماید.

مصرف برق داخلی نیروگاه : مصرف برق داخلی نیروگاه، عبارت از انرژی برق مصرف شده توسط تجهیزات و ماشین‌آلات نیروگاه، تلفات ترانسفورماتورها و نیز روشنایی قسمت‌های اداری و محوطه نیروگاه است.

مصرف خانگی برق : مصرف خانگی برق، مصرفی است که در آن از انرژی برق برای به‌کار انداختن وسایل و تجهیزات متعارف برقی و همچنین روشنایی در واحد مسکونی استفاده می‌شود.

مصرف صنعتی برق : مصرف صنعتی برق، مصرفی است که در آن از انرژی برق برای انجام کار در کارگاه‌های دارای فعالیت‌های معدنی و صنعتی استفاده می‌شود.

فعالیت‌های معدنی و صنعتی به فعالیت‌هایی گفته می‌شود که در "طبقه‌بندی بین‌المللی استاندارد فعالیت‌های اقتصادی- تجدیدنظر سوم" معدنی و صنعتی تعریف شده است.

مصرف کشاورزی برق : مصرف کشاورزی برق، مصرفی است که در آن از نیروی برق برای پمپاژ آب‌های سطحی یا تحت‌الارضی یا پمپاژ مجدد آب برای تولید محصولات کشاورزی یا انجام کار رد فعالیت کشاورزی استفاده می‌شود.

فعالیت کشاورزی به فعالیت‌هایی گفته می‌شود که در "طبقه‌بندی بین‌المللی استاندارد فعالیت‌های اقتصادی- تجدیدنظر سوم" کشاورزی تعریف شده است.

مولد اختصاصی برق : مولد اختصاصی برق، به مولدی گفته می‌شود که هدف اصلی از تدارک آن تولید برق برای مصارف اختصاصی است و برای فروش برق نیست.

مولدهای برق : مولدهای برق، عبارتند از هر نوع وسیله تبدیل انرژی غیر الکتریکی به انرژی الکتریکی.

نیروگاه : نیروگاه، عبارت از محل استقرار مولدهای نیروی برق و تجهیزات وابسته است.

نیروگاه حرارتی : نیروگاه حرارتی، نیروگاهی است که در آن انرژی شیمیایی موجود در سوخت‌های جامد، مایع و گاز به انرژی برق برگردانده می‌شود. نیروگاه‌های هسته‌ای، بخاری، گازی، سیکل ترکیبی و دیزلی شامل این تعریف می‌شوند.

نیروگاه بخاری (حرارتی) : نیروگاه بخاری، نیروگاهی است که در آن انرژی شیمیایی موجود در سوخت‌های فسیلی برای تولید بخار به‌کار رفته و بخار حاصله، توربین‌های مولد برق را به حرکت در می‌آورد.

نیروگاه برق آبی : نیروگاه برق آبی، نیروگاهی است که در آن انرژی پتانسیل (طبیعی یا مصنوعی) آب برای به حرکت درآوردن توربین‌های مولد برق به‌کار می‌رود.

نیروگاه گازی : نیروگاه گازی، نیروگاهی است که در آن از گاز داغ ناشی از احتراق سوخت، مستقیماً برای به حرکت درآوردن توربین‌های مولد برق استفاده می‌شود.

نیروگاه دیزلی : نیروگاه دیزلی، نیروگاهی است که در آن از موتورهای دورن سوز دیزلی برای تولید انرژی مکانیکی جهت تولید نیروی برق استفاده می‌شود.

نیروگاه چند سوخته : نیروگاه چند سوخته، نیروگاهی است که مجهز به کولرها و مشعل‌هایی است که توانایی به‌کارگیری بیش از یک نوع سوخت را دارد.

نیروگاه سیکل ترکیبی : نیروگاه سیکل ترکیبی، نیروگاهی است که دارای دو یا چند توربین از نوع گازی و بخاری است و گازهای داغ خروجی از توربین‌های گاز به یک دستگاه تبادل حرارتی که با گرمای پسماند کار می‌کند خورانده می‌شود . سپس بخار فرآورده شده در این دستگاه، توربین بخار را به حرکت در می‌‌آورد.

نیروگاه هسته‌ای : نیروگاه هسته‌ای، نیروگاهی است که در آن انرژی حرارتی ناشی از سوخت‌های هسته‌ای به انرژی الکتریکی تبدیل می‌شود.

وات : وات، واحد سنجش توان تولیدی (وات تولیدی) یا توان مصرفی (وات مصرفی) است و آن توان دستگاهی است که در یک ثانیه یک ژول انرژی تولید یا مصرف نماید و برابر با یک نیوتن- متر بر ثانیه است.

وات ساعت : وات ساعت، واحد سنجش انرژی تولیدی و یا مصرفی است و آن انرژی تولید شده یا مصرف شده یک دستگاه به توان یک وات در ظرف مدت یک ساعت است.

ولتاژ اولیه : ولتاژ اولیه، ولتاژ داده شده به مدار اولیه ترانسفورماتور است.

ولتاژ ثانویه : ولتاژ ثانویه، ولتاژ گرفته شده از مدار ثانویه (خروجی) ترانسفورماتور است