شرح وظایف معاونت برنامه ریزی و تحقیقات

 اهم فعاليتهای معاونت برنامه ريزی و تحقيقات با توجه به وظايف محوله به شرح ذيل می باشد:

- مطالعات بار شبكه و تدوين و برنامه ريزی پروژه های مورد نياز جهت رفع تنگناها و توسعه شبكه انتقال و فوق توزيع در افقهای زمانی يكساله،پنج ساله و ده ساله

- تهيه و تدوين بودجه جاری،سرمايه ای و نقدی مورد نياز شركت و مبادله موافقت نامه های مربوطه و كنترل آنها براساس برنامه و بودجه مصوب

- مطالعه و برنامه ريزی برای فعاليتهای ICT و پشتيبانی زيرساخت سخت افزاری و سيستمهای نرم افزاری و راهبری سرويسهای شبكه و ارتباطات و حفظ امنيت شبكه های كامپيوتری

- مديريت اطلاعات و آمار شركت با توجه به نيازهای اطلاعاتی

- اشاعه فرهنگ تحقيقات و پژوهش و ايجاد زمينه های همكاری و ارتباط صنعت با دانشگاه از طريق تعريف و تصويب اولويتهای تحقيقاتی و پژوهشی و عقد موافقت نامه های پژوهشی و نظارت و كنترل آنهاو نظارت بر پياده سازی اصول استانداردهای صنعت برق در كليه واحدهای شركت

- ارائه خدمات به مشتركين مصارف سنگين و پيگيری طرح تامين فنی و عقد قراردادهای انشعاب و نيرورسانی و وصول بهاي انرژی

- مميزی انرژی صنايع و كنترل و نظارت بر اجرای دستور العملهای الگوی مصرف و استانداردهای مصرف انرژی و فرهنگ سازی در اين خصوص

- بررسی و تدوين استراتژيهای شركت در بخش توسعه شبكه انتقال و فوق توزيع،تحقيقات،بار شبكه و....