شرح فعالیت دفتر روابط عمومی

 • برقراری ارتباط با ادارات و دواير دولتی و رسانه های گوناگون بمنظور انعکاس عملکردها و دستاوردهای شرکت و پاسخگويی به نقطه نظرها و انتقادهای آنان در موارد مورد نياز
 • هماهنگی و برنامه ريزی بازديدهای رسمی مديرعامل و مسئولين شرکت از تأسيسات و ساختمانهای شرکت و يا خارج از حوزه عملکرد شرکت و همچنين تدارک و برنامه ريزی برای مسافرتهای مديرعامل و مسئولين شرکت
 • اجرای سياستها و برنامه های تبليغاتی و انتشاراتی سازمان
 • طراحی چهارچوب برنامه های رسانه ای ( اطلاعاتی , ارشادی , تبليغی ) . ارزيابی تأثير تبليغات و يا خدمات برمخاطبان و مشترکان با شيوه های علمی
 • اجرای امور مطبوعاتی و سمعی و بصری و سينمايی شرکت
 • انجام برنامه ريزی و نظارت و هماهنگی درجهت برگزاری سمينارها و کنفرانسها , جشنها و نمايشگاهها و ساير مراسم رسمی در شرکت
 • برگزاری مراسم جشن تقدير و اهداء جوايز به دانش آموزان و دانشجويان ممتاز
 • مستندسازی پروژه ها و وقایع سازمان و گردآوری و آرشیو موضوعات منعکس شده در رسانه های گوناگون درباره فعاليتهای سازمان ، کتب و نشريات تخصصی سازمانی
 • انعکاس اخبار و گزارشات مربوط به نقطه نظرها و انتقادات و پيشنهادات استفاده کنندگان از خدمات سازمانی که در رسانه های گروهی و روابط عمومی مطرح و درج می گردد به واحدهای ذيربط
 • انجام مطالعات و بررسيهای ويژه درمورد مسائل جامعه که در فعاليتهای شرکت مؤثر می باشند
 • نظرسنجی از مشترکین و مراجعین شرکت و جمع بندی و بررسی و تجزیه و تحلیل نظرات 
 • اجرای دستورالعمل های کاری روش های اجرایی ، آیین نامه ها

رای گیری برخط

محتوای اطلاعاتی ارائه شده توسط سایت برق آذربایجان را چگونه ارزیابی می کنید؟