فرم شکایات یا درخواست مردمی (اشخاص حقیقی)
 1. نام(*)
  مقدار وارد شده صحیح نمی باشد.
 2. نام خانوادگی(*)
  مقدار وارد شده صحیح نمی باشد.
 3. شماره شناسنامه
  Invalid Input
 4. کد ملی(*)
  مقدار وارد شده صحیح نمی باشد.
 5. کد پستی(*)
  مقدار وارد شده صحیح نمی باشد.
 6. استان محل صدور شناسنامه(*)
  Invalid Input
 7. شهر(*)
  مقدار وارد شده صحیح نمی باشد.
 8. تاریخ تولد(*)
  مقدار وارد شده صحیح نمی باشد.
 9. تاریخ صدور شناسنامه(*)
  مقدار وارد شده صحیح نمی باشد.
 10. میزان تحصیلات
  Invalid Input
 11. شغل
  مقدار وارد شده صحیح نمی باشد.
 12. محل اشتغال
  مقدار وارد شده صحیح نمی باشد.
 13. آدرس محل اشتغال
  مقدار وارد شده صحیح نمی باشد.
 14. تلفن محل اشتغال
  Invalid Input
 15. آدرس محل سکونت
  مقدار وارد شده صحیح نمی باشد.
 16. کد پستی محل سکونت
  Invalid Input
 17. تلفن محل سکونت
  Invalid Input
 18. وضعیت خاص
  Invalid Input
 1. آیا در رابطه با شکایت یا درخواست خود مدارکی دارید؟
  Invalid Input
 2. در صورت وجود مدرک، میتوانید فایل را از این قسمت ارسال فرمایید
  Invalid Input
 3. آیا در مراجع دیگر نیز اقدام به شکایت یا درخواست نموده اید؟
  Invalid Input
 4. در صورت اقدام نام مرجع را وارد نمایید
  Invalid Input
 5. نتیجه شکایت یا درخواست
  Invalid Input
 6. آیا سابقه طرح شکایت یا درخواست از این دستگاه را داشته اید؟
  Invalid Input
 7. آیا شکایت یا درخواست شما پیرامون موضوع قبلی مجددا تکرار شده است؟
  Invalid Input
 8. آیا از نحوه پاسخگویی دستگاه در مورد شکایت یا درخواست قبلی خویش راضی هستید؟
  Invalid Input
 9. تاریخ درج شکایت یا درخواست در مرحله قبل
  Invalid Input
 10. ایمیل(*)
  Please let us know your email address
 11. تلفن همراه(*)
  Invalid Input
  شماره همراه بدون صفر وارد شود .
 12. توضیحات بیشتر
  Invalid Input
 13. کد امنیتی(*)
  کد امنیتی
  از نوInvalid Input