فرم نظرسنجی از ارباب رجوع
 1. تاریخ مراجعه(*)
  مقدار وارد شده صحیح نمی باشد
 2. نام واحد یا دفتر مراجعه شده(*)
  مقدار وارد شده صحیح نمی باشد
 3. علت مراجعه(*)
  مقدار وارد شده صحیح نمی باشد
 4. اطلاع رسانی و راهنمایی لازم توسط کارکنان برای انجام خدمات درخواستی را تا چه اندازه دقیق و مناسب ارزیابی می کنید(*)
  مقدار وارد شده صحیح نمی باشد
 5. نحوه برخورد کارکنان با شما چگونه بوده است؟(*)
  مقدار وارد شده صحیح نمی باشد
 6. تلاش کارکنان جهت انجام سریع و به موقع وظایفشان را چگونه ارزیابی می کنید؟(*)
  مقدار وارد شده صحیح نمی باشد
 7. تلاش کارکنان جهت رعایت قوانین و مقررات را چگونه ارزیابی می کنید؟(*)
  مقدار وارد شده صحیح نمی باشد
 8. نظر کلی شما در مورد کیفیت خدمات ارائه شده چیست؟(*)
  مقدار وارد شده صحیح نمی باشد
 9. چنانچه در مواردی قوانین و مقررات رعایت نشده است، لطفا بنویسید
  Invalid Input
 10. نام فرد یا افرادی را که مناسب ترین برخورد را با شما داشته اند بنویسید
 11. در صورت مشاهده کوتاهی و برخورد نامناسب، لطفا وضعیت را با ذکر تاریخ و نام فرد بنویسید
 12. نام و نام خانوادگی
 13. شماره تلفن
 14. عبارت امنیتی(*)
  عبارت امنیتی
  بروزرسانیمقدار وارد شده صحیح نمی باشد
 15. ارسال