مدیریت مصرف انرژی

مدیریت مصرف برق به معنای مصرف نكردن نیست بلكه صحیح مصرف نمودن است. منظور ما كاهش رفاه جامعه نبوده بلكه هدف ما كاربرد منطقی و بخردانه از انرژی الكتریكی است. كارایی بیشتر ، هزینه كمتر با استفاده بهینه برق امكان پذیر است.مدیریت مصرف به زبانی دیگر عبارت است از اعمال روشهای مدیریتی بر مصرف كنندگان انرژی الكتریكی و ارائه یك الگوی صحیح و مناسب جهت افزایش كارایی استفاده ازانرژی برق و بهره گیری از آن .

Modirryate masraf

عنوان تاریخ ایجاد کلیک ها
انیمیشن مدیریت مصرف برق ۱۹ بهمن ۱۳۹۸ ۸۹
انیمیشن مدیریت مصرف برق ۱۹ بهمن ۱۳۹۸ ۷۹
ضوابط اجرایی برنامه های پاسخگویی بار سال ۱۳۹۹ ۰۴ آذر ۱۳۹۸ ۱۱۷