مدیریت مصرف انرژی

مدیریت مصرف برق به معنای مصرف نكردن نیست بلكه صحیح مصرف نمودن است. منظور ما كاهش رفاه جامعه نبوده بلكه هدف ما كاربرد منطقی و بخردانه از انرژی الكتریكی است. كارایی بیشتر ، هزینه كمتر با استفاده بهینه برق امكان پذیر است.مدیریت مصرف به زبانی دیگر عبارت است از اعمال روشهای مدیریتی بر مصرف كنندگان انرژی الكتریكی و ارائه یك الگوی صحیح و مناسب جهت افزایش كارایی استفاده ازانرژی برق و بهره گیری از آن .

Modirryate masraf

عنوان تاریخ ایجاد کلیک ها
ضوابط اجرایی برنامه های پاسخگویی بار سال ۱۳۹۸ ۲۶ اسفند ۱۳۹۷ ۱۰۲
بازه های کم باری، میان باری، اوج بار به صورت ماهیانه ۰۲ مهر ۱۳۹۷ ۱۲۸
بازه های کم باری، میان باری، اوج بار به صورت ماهیانه در صنایع سیمان منطقه ۰۲ مهر ۱۳۹۷ ۸۸
اطلاعات مولدهای خود تامین ۱۹ شهریور ۱۳۹۷ ۹۶
پیام مدیریت مصرف برق ۲۱ خرداد ۱۳۹۷ ۹۹
ضوابط اجرایی برنامه‌های پاسخگویی بار ۲۱ خرداد ۱۳۹۷ ۱۱۶