طرح تولید پراکنده و انرژی های نو

فلوچارت-نهايي-مقیاس-کوچک سایت

دریافت فایل (فرآیند صدور مجوزهای مولد مقیاس کوچک در شرکت برق منطقه ای آذربایجان)

  الف) اهم وظايف اختصاصي

- هدایت ، نظارت و کنترل اجرای فرآیند جلب مشارکت سرمایه گذاران خصوصی در توسعه و احداث مولدهای مقیاس کوچک (تولید پراکنده و انرژی های نو)

- هدایت ، نظـارت و کنترل اجرای فرآیند صدور موافقت نامه احداث مولدهای مقیاس کوچک (تولید پراکنده و انرژی های نو)

- هدایت ، نظارت و کنترل اجرای فرآیند صدور پروانه احداث مولدهای مقیاس کوچک (تولید پراکنده و انرژی های نو)

- هدایت ، نظارت و کنترل اجرای فرآیندهای دوره احداث مولدهای مقیاس کوچک (تولید پراکنده و انرژی های نو) مطابق قراردادهای خرید تضمین برق

- هدایت ، نظارت و کنترل اجرای فرآیندهای دوره بهره برداری تجاری مولدهای مقیاس کوچک (تولید پراکنده و انرژی های نو) مطابق قراردادهای خرید تضمین برق

- هدایت ، نظارت و انجام اقدامات مورد نیاز واگذاری زمین پست های فوق توزیع جهت احداث مولدهای مقیاس کوچک

- هدایت ، نظارت و کنترل اجرای مفاد قراردادهای اجاره زمین پستهای فوق توزیع جهت احداث مولد مقیاس کوچک

- هدایت ، نظارت و کنترل مکاتبات ، تهیه گزارشات و هماهنگی با واحدهای درون و برون سازمانی جهت توسعه و احداث مولدهای مقیاس کوچک (تولید پراکنده و انرژی های نو)

- هدایت ، نظارت و کنترل فرآیند توسعه، احداث و اصلاح شبکه جهت اتصال مولدهای مقیاس کوچک (تولید پراکنده و انرژی های نو) به شبکه

- نظارت بر تهیه اعتبار و بودجه سالیانه مورد نیاز جهت پیش برد فعالیتهای برون سپاری شده فرآیند توسعه و احداث مولدهای مقیاس کوچک (تولید پراکنده و انرژی های نو) و کنترل عملکرد آن

ب) اهم وظايف عمومي

- نظارت و کنترل عملکردها و فعاليتهای افراد تحت سرپرستی و ارائه راهنمائيهای لازم در جهت پيشبرد اهداف سازمان و حسن اجرای وظايف .

- اجرای آئين نامه ها ، دستور العمل ها، مقررات و ساير الزامات قانونی در مورد کيفيت و ايمنی در واحدهای تحت سرپرستی .

- انجام بازديهای مستمر و برنامه ريزی شده از پروژه های تحت سرپرستی .

- همکاري لازم و مستمر در ارزيابي ها و مميزي هاي داخلي و خارجي با متوليان امر و دفتر مديريت استراتژيک و بهره وري .

- رعايت دقيق دستورالعملهای کاری و روشهای اجرائی, آئين نامه ها و مقررات براساس الزامات سيستمهای مديريت کيفيت و ايمنی.

- رعايت کليه دستورالعمل ها و روشهاي سامانه مديريت امنيت اطلاعات ( ISMS ) .

- رعايت اقدامات امنيتي و حفظ اطلاعات در اختيار بلحاظ جلوگيري از افشاء و سوء استفاده .